Het wurgcontract: het grootste bedrog

Het woord ‘wurgcontract’ zegt op zichzelf al genoeg.

Een overeenkomst wordt gesloten op wederzijds goedvinden, waarbij er een win- win situatie moet ontstaan, ook zodanig dat derden niet benadeeld mogen worden. Wanneer men deze wurgcontracten aangaat, kan er alleen sprake zijn van of onkunde of rancune. Want waarom zou men de belastingbetaler laten opdraaien voor een ontslag dat gepaard gaat met absurd hoge bedragen en voorwaarden? En het ergste is, is dat het bij de rechter afdwingbaar is.

De volgende vragen die gesteld kunnen worden:

 1. Wat is de maatstaf om de hoogte van deze bedragen te kunnen bepalen?
 2. Hoe meet men wanneer zo een ambtenaar in aanmerking komt voor zo een wurgcontract?
 3. En is zo een wurgcontract wel ethisch verantwoord, aangezien men nimmer contracten kan sluiten waarbij derden, in dit geval, de gemeenschap, benadeeld wordt? Wat zou de rede rechtvaardigen om de gemeenschap weer eens op te zadelen met een wurgcontract?

Voor de juridische uitleg kan bij deze worden verwezen naar een artikel dat niet lang geleden is verschenen. Zie artikel hier.

Advertentie

Economische overmacht: ambtenaren doorbetalen?

De regering is niet in staat de volledige salarissen van de zittende en ex-ambtenaren en overheidsfunctionarissen te betalen. De rede hiervan komt voor belangrijke mate door het kasreserveschandaal, de torenhoge schulden, de Covid situatie en de vele absorbitante toegekende bedragen aan verschillende overheidsfunctionarissen. Deze economische situatie heeft Suriname nog nooit meegemaakt. Er zou best van een economische uitzonderingstoestand gesproken kunnen worden, waarbij Suriname in een economische overmacht terechtgekomen is. 

En temidden van deze economische overmacht ligt er een wettelijke plicht op de overheid om de salarissen aan het overschot aan niet-produktieve ambtenaren, spookambtenaren en ex-overheidsfunctionarissen door te betalen.

Hoewel er een wettelijke plicht bestaat, is het wel ethisch om in deze economische overmacht te kunnen eisen dat de ambtenaren, en in het bijzonder, de niet-produktieve ambtenaren en ex-overheidsfunctionarissen doorbetaald moeten worden? Welke ethische maatstaf zou dat onder deze uitzonderlijke omstandigheden nog kunnen rechtvaardigen?

Zou er juist niet een wet in het leven geroepen moeten worden meteen de deze betalingen stop te zetten en dan wel specifiek aan de volgende groepen:

 • De groep spookambtenaren en ex-overheidsfunctionarissen die nog royale bedragen ontvangen maar niet productief zijn, zullen gefaseerd minder doorbetaald ontvangen.
 • Bij de groep overheidsfunctionarissen die tot de breedste schouders behoren en niet langer werkzaam zijn, zullen het meest moeten inleveren
 • De zittende groep zal de solidariteitsheffing van 10% moeten bijdragen
 • De ambtenaren die na de verkiezingen zijn benoemd zullen niet geaccomodeerd kunnen worden.
 • Dubbele salarissen zullen worden afgeschaft.
 • Bij meerdere bronnen van inkomsten bij een ambtenaar/overheidsfunctionarissen terugvorderen. Mogelijk?

Wat zouden de eventuele criteria kunnen zijn:

 • aantal dienstjaren/maanden al uit overheidsdienst (opgeheven commissies die toch nog door ontvangen)
 • welke (spook) ambtenaren hebben bedrijven? (Die hoeven niet meer uitbetaald te worden)
 • Welke ex-overheidsfunctionarissen hebben bedrijven? (hun bezoldigingen kunnen ook wegvallen)
 • Bij deze bedrijven, afhankelijk van hun aard en grootte kan de solidariteitsheffing worden verhoogd.
 • De behaalde targets in kaart brengen om de mate van productiviteit van elke afzonderlijke overheidsdienaar te meten, zodat vastgesteld kan worden of die wel of niet afgevoerd kan worden.

De huidige wetgeving weerspiegelt de sociaal maatschappelijk werkelijkheid en de situatie vereist het dat de doorbetaling niet mogelijk is op dit moment.

De bedrijven en ondernemers hebben inkomstenderving geleden en hebben veel van hun eigen personeelsleden moeten gaan, en toch  moet men doorbetalen aan de overheid omdat die verplicht de ambtenaren moet doorbetalen? In geen enkele bedrijf kunnen personeelsleden protesteren tegen een ontslag door naar de rechter te stappen en eisen dat de arbeidsovereenkomst toch  moet gelden wanneer dat bedrijf failliet is. waarom moet dat dan wel kunnen bij de overheid?

Men zal zeggen:” we kunnen de mensen niet op straat zetten”. En terecht, dat is waar. Maar hoe doen we met de mensen die in de particuliere sector die wel op straat zijn gezet omdat er geen geld meer was?

Meten wij met twee maten in dit land? Zijn een groep mensen belangrijker dan een andere groep mensen?

Er zou een noodwet in het leven moeten worden om deze regering van doorbetaling terzijde te leggen, anders gaan we nog sneller de afgrond in.

 

 

DNA stelt Hoefdraad in staat van beschuldiging

Ex-minister van Financien Gilmore Hoefdraad is op 6 augustus 2020 omstreeks 23:20pm door De Nationale Assemblee met een aantal van 28 stemmen in staat van beschuldiging gesteld. De oppositie liep uit de zaal om niet te participeren aan de stemming.

De Procureur-Generaal heeft nu de mogelijkheid het onderzoek in het kasreserveschandaal voort te zetten en kan hiermee Gilmore Hoefdraad opsporen voor vervolging.

Indien wordt bevestigt dat Hoefdraad niet in Suriname vertoeft, kan het Openbaar Ministerie Hoefdraad op de internationale opsporingslijst van Interpol te plaatsen zodat hij in elk land waar hij zich ook bevindt, aangehouden kan worden door de autoriteiten aldaar, om hem dan uit te leveren aan Suriname voor de vervolging.

Suriname zal dan meer te weten komen over het kasreserveschandaal zoals wie allemaal nog betrokken is in deze zaak, en hoe men te werk is gegaan.

 

 

 

Presidentiele commissie Anti-corruptiewet is gestart

In een persbericht dat op 5 augustus 2020 is gepubliceerd staat dat President Santokhi op 5 augustus 2020 de Presidentiele commissie Anti-Corrutpiewet geinstalleerd. Deze werkgroep is ingesteld voor zes maanden. De voorzitter is Carmen Rasam van het Openbaar Ministerie.

De leden zijn:

 • Carmen Rasam nnamens het Openbaar Ministerie
 • Jenny Sawiran namens het ministerie van Juspol(lid)
 • Harish Monorath namens het Kabinet van de Vicepresident (lid)
 • Fayaz Sharman namens de Nationale Assemblee (lid)
 • Farzia Habieb namens het Kabinet van de President (lid tevens secretaris)

Voor de uitvoering van de anti-corruptiewet zal deze commissie zich richten op:

 • het maken van een inventarisatie van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Anti-corruptie commissie
 • het voorbereiden van van alle concept uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding van president Santokhi
 • het toezien dat de uitvoeringsbesluiten daadwerkelijk worden gepubliceerd en in werking treden
 • dat de commissie daadwerkelijk wordt bemenst en een aanvang maakt met haar werkzaamheden.

Voor online geld verdienen, kik hier.

Voor het persbericht, klik hier.

PERSBERICHT Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag 05082020

Parlement beslist deze week over Hoefdraad

De Nationale Assemblee zal een dezer dagen het besluit nemen over de kwestie Hoefdraad. Indien hij in staat van beschuldiging gesteld wordt door De Nationale Assemblee, zal hij vervolgd worden. Dat houdt in dat hij als verdachte aangehouden zal worden voor de 11 strafbare feiten ten hem laste zijn gelegd inzake het kasreserve schandaal.

imageedit_1_3234378776

De ex- minister Hoefdraad is sinds kort na de inauguratie spoorloos. Er waren of zijn vele speculaties over zijn verblijf maar indien hij zich toch niet aanmeld kan hij op de lijst van Interpol worden aangemeld om dan international opgespoord te kunnen worden.

Deze week zal de Surinaamse gemeenschap precies weten hoe deze zaak zich zal voltrekken.

Online geld verdienen? Klik hier. 

 

 

Breakdown solidariteitsheffing 10%

De plannen om voor de breedste schouders een tijdelijke (tot januari 2022) solidariteitsheffing van 10%  in te voeren liggen nog in de fase van bespreking. De regering Santokhi- Brunswijk zal in de komende periode met verschillende vakbonden en organisaties aan tafel gaan om de praktische toeapsselijkheid hiervan te bekijken.

Wat de grens van de solidariteitsheffing precies zal zijn is vooralsnog onbekend omdat de belastingschijven aangepast zullen worden. Deze aanpassing zal zodanig worden aangepast dat de mensen met de lagere inkomens niet geraakt zullen worden.

De vraag wie beschouwd zullen worden als de groep met de breedste schouders zal dus moeten blijken en ook of het praktisch toepasselijk is in deze fase.

De komende periode zal de regering met het definitief besluit komen of het doorgevoerd zal worden in deze vorm of in een aangepaste vorm.

Vooralsnog is er nog geen definitief besluit genomen.

 

 

Waarom vreemdgaan?

De mens is een sexueel wezen. Het is deel van ons menszijn, het is datgene wat ons verbindt, en ervoor zorgt dat we niet uitsterven. Het is datgene dat ervoor zorgt dat er verschillende mensen worden geboren met een aanbod van verschillende talenten en vaardigheden waarvan we allemaal gebruik kunnen maken indien nodig. Sex is niet iets dat we kunnen wegdenken of naar eigen wil niet kunnen voelen. Door diepe meditatie en een strenge innerlijke discipline is dat misschien mogelijk, maar energie is energie en is het mogelijk energie te laten stoppen met stromen of het constant (proberen) om te zetten in een andere energie dat het uiteindelijk niet is?

Wanneer je van iemand houdt en toch de drang hebt om met een ander naar bed te gaan, kunnen er verschillende triggers zijn (uiterlijk, goed gesprek of gewoon omdat je je in een sleur bevindt). Het kan ook zijn dat je helemaal niet monogaam bent en daarom rechtvaardigingen zoekt om met een ander of anderen naar bed te kunnen gaan.

Maar wat de reden ook mag zijn, wanneer je in een serieuze relatie bent en lust of nieuwsgierige lust zijn intrede begint te doen, vindt er een innerlijke strijd plaats. Het nieuw en spannend moment met een vreemdeling tegenover het reeds comfortabele en bekende.

Je bent je bewust van de gevolgen indien deze daad fout verloopt maar toch doe je het. Je voelt liefde voor jouw partner maar de verlangens of lustgevoelens zijn zo sterk dat je bereid bent om voor dat ene moment dat risico te nemen en alles op het spel te zetten. Dit besef van hoe pijnlijk de gevolgen kunnen zijn wordt naar de achtergrond gedrukt en je wordt er pas echt mee geconfonteerd wanneer jouw geheim geen geheim meer is.

En na de eerste keer, kan het dat je gevoelens van spijt hebt, maar toch doe je het een volgend keer weer, en weer … en weer. Als het gaat om lust of om een groeiende liefde voor de ander, kan je innerlijke spanning gaan toenemen. De leugens nemen toe en de onrust neemt toe, omdat er langzamerhand nu al plaats gemaakt wordt voor iets anders.

Maar waarom ga je door? Heb je een onvoldaan gevoel? Ben je ongelukkig? Het feit dat je doorgaat maar in feite niet wilt zegt dat je jouw eigen handeling niet accepteert. Je doet iets waar je tegen vecht, iets dat kennelijk sterker is dan jou. Het betekent dat je niet weet hoe om te gaan met deze energie en dit geeft aan hoe slecht wij onszelf als mens kennen.

De algemene vraag is nu of de mens wel echt gemaakt is om monogaam te zijn. Is monogamie geen illusie waarbij degene die steeds de drang heeft om met verschillende personen naar bed te gaan, juist gehoor geeft aan de natuurlijke sexuele aard dat deel uitmaakt van de menselijke natuur? Kan monogamie een leugen zijn die we onszelf vertellen om de buitenwereld te laten zien hoe ‘goed’, ‘gelukkig’ en ‘beschaafd’ we zijn? Plegen we hierdoor zelfverraad waarbij we onze sexuele vrijheid niet onder ogen durven te zien omdat de energie zo onbeheersbaar lijkt te zijn?

De vraag of je wel goed of slecht mens, neemt toe. Je wilt het niet, maar je bent onbeheersbaar.

Deze vorm van onrust dient ons ertoe te leiden om harde en eerlijke vragen aan onszelf te stellen over deze universele aard. We blijken als mens, ondanks alle technologische ontwikkelingen, nog steeds onbewust te zijn over hoe ons menselijk systeem werkt. We kennen de balans op sexueel gebied nog niet tussen wel of niet, en wanneer monogaam te zijn en of dat monogamie wel bestaat.

Één ding is zeker… vechten tegen jezelf is nooit goed. Een toezegging doen aan een ander waarbij je al weet dat je vroeg of laat niet aan die toezegging zal kunnen voldoen, lijkt geen verstandige stap te zijn. Liever single en eerlijk tegen een ieder (vooral jezelf), dan in een relatie waarbij je steeds moet liegen tegen een ieder (en tegen jezelf).

Omdat de waarheid niet te stuiten is, en de leugen altijd ingaat tegen datgene wat echt leeft en beweegt in jouzelf, is het het beste om jouw besluiten altijd op jouw waarheid te baseren, wat vaak niet makkelijk is omdat we vaak niet eens uit zijn over onze eigen waarheid. Maar blijven proberen is het beste, en dat betekent dat je bij het luisteren naar jezelf geen weerstand mag ervaren, ongeacht de vele opvattingen van derden over wat beschaafd is of niet, hoe goed deze derden het ook niet bedoelen. Ontdek jouw eigen aard, blijf jezelf, besluit aan de hand van wat jouw eigen aard jou zegt, en gelijkdenkenden zullen vanzelf komen. Jij zal gelukkig zijn en daardoor ook de anderen in jouw omgeving. Hierdoor zal ook jouw sexuele keus steeds gebaseerd zijn op uiteindelijk rust hebben in jezelf en in jouw omgeving, en dat op kort en lang termijn.

Rumi K

Spiritwriter