Rumi Knoppel: Over mijn eBook betreffende uitstelgedrag

Mijn nieuwe eBook genaamd Two Step Guide To Breaking Procrastination is voor diegenen die worstelen met uitstelgedrag. Dit eBook is niet alleen handig voor volwassenen maar ook voor ouders die hun kinderen vanaf veertien jaar willen en moeten begeleiden op het gebied van studeren en andere gestelde doelen in het leven.

Als auteur, die al zeventien jaar bezig is geweest met Transformatie/Imago Coaching, ben ik veel klanten tegengekomen die op een gegeven moment altijd het punt bereiken waarop ze te maken krijgen met uitstelgedrag als het gaat om hun transformatie. Transformatie is het proces tussen het startpunt voor het bereiken van een doel en het doel zelf.

Het is het moment waarop dingen hun oude vorm moeten verlaten en alles moeten afscheuren wat niet meer van nut is, om die verandering te kunnen maken. En veranderen naar een nieuwe versie en vasthouden aan de nieuwe versie van jezelf vergt veel discipline, meer specifiek veel mentale discipline. En voor prestatie is de liefdesenergie de machtigste energie die men nodig heeft voor het gestelde doel.

Hoewel ik niet pretendeer de ultieme expert op dit gebied te zijn, heb ik wel een oplossing ontwikkeld en hoewel ik ook niet beweer dat het DE oplossing is, is het zeker wel EEN oplossing voor het omgaan met uitstelgedrag, die door de jaren heen zijn waarde heeft bewezen.

Deze twee stappen zijn kort en krachtig en behandelen de innerlijke en emotionele kant van wat nodig is om deze uitdaging aan te kunnen, en het behandelt ook de praktische kant die nodig is om het innerlijke naar het praktische te vertalen.

De manier waarop we situaties in ons leven bekijken en niet bekijken, bepaalt elke uitkomst. Met een goed perspectief heb je de helft van de strijd al gewonnen, maar het daadwerkelijk doorstaan ​​van het moment of de momenten waarop woorden en gedachten niet genoeg zijn, is de sleutel tot succes.

We onderschatten de kracht en het (on)bedoelde bedrog van emoties, zeker gezien het feit dat emoties zowel krachtig als heel sluw kunnen zijn. Het is een subliminale staat van oorlog waarin we leven, voortdurend vechtend tegen emoties en gedachten die ons of onze doelen niet dienen. Het eenvoudig maar effectief houden is een benadering die ik in het eBook heb gebruikt, maar desalniettemin hangen de uiteindelijke resultaten af ​​van de wilskracht en verantwoordelijkheid van de lezer zelf.

Maak er een gewoonte van om een ​​gewoonte te doorbreken!

Het eBook is verkrijgbaar op Amazon, in de Engelse versie. Nederlanse versie onderweg!!

Rumi Knoppel: About my eBook on Procrastination

Two Step Guide To Breaking Procrastination is a self-help eBook for those who struggle with procrastination. Parents who want and need to guide their children from the age of fourteen and up, regarding matters of studying and other set goals in life.  

The author, being a Transformational/Image Coach for seventeen years, has come across a lot of clients who at some point always reach the point of dealing with procrastination when it comes to their transformation. Transformation is the process in between the starting point for reaching a goal, and the goal itself.
It is the moment in which things must leave their old form and tear off all that is not of use anymore, in order for it to make that change. And changing to a new version and holding on to the new version of yourself takes a lot of discipline, more specifically mind discipline. And for achievement, the most powerful force is the energy of love one has for the set goal. 

Although I do not pretend to be the ultimate expert on the subject, I did develop a solution and although it is not claimed to be THE solution, it definitely is A solution for dealing with procrastination, that has proven it’s worth over the years.

These two steps are short and sweet and cover the internal and emotional side of of what is necessary on how to look at this challenge, and it also covers it the practical side which is necessary for translating the internal to the practical.


The way we see and not see situations in our lives determine every outcome. Perspective is winning half the battle but actually powering through the moment or moments when words and thoughts are merely not enough, is the key to success.

We underestimate the power and (un)intended deceit of emotions, especially given the fact that emotions can be both powerful and very cunning. It is a subliminal state of war in which we live, constantly battling emotions and thoughts that do not serve us or our goals. Keeping it simple yet effective is an approach I used but nevertheless, the ultimate results depend on the willpower and responsibility of the reader him or herself.
​​​​​​​
Enjoy making a habit of breaking a habit!

The eBook “Two Step Guide To Breaking Procrastination” is now available at Amazon for USD 2.99.

Spirituele evolutie

Evolutie, verbeteren, hogerop komen, sterker worden. Zijn allemaal omschrijvingen die we kunnen gebruiken wanneer we het over evolutie hebben. Spirituele evolutie betreft dan meer het hogerop komen in het onzichtbare of in de immateriele sfeer.

Hoe sterker je wordt, hoe hoger op je komt. Maar waarom is het belangrijk om hoger op te komen?
Het draait om machtig en krachtig zijn en wel in die zin, dat problemen of ver wegblijven of heel makkelijk met zo min mogelijk pijn en lijden opgelost kunnen worden. Omdat vrijwel niemand zich machteloos wilt voelen door een bepaalde omstandigheid, positie of persoon streven we dus naar een onafhankelijkheid, waarbij we vrij zijn van onderwerping en gebondenheid.

Als menszijnde zijn wij vanwege onze materiele lichamen, ongetwijfeld beperkt en daardoor afhankelijk van sterkere en hogere energieen die in het onzichtbare bewegen. Niet gewoon in het onzichtbare, maar ook de type energieen die gerekend mogen worden tot de hogere orde en dus vanwege hun hierarchische positie opdrachten volgen en/of geven.

Maar voor ons hier op aarde, als menszijnde is het misschien goed om te beseffen dat indien wij spiritueel willen evolueren, wij in meerdere mate minder afhankelijk zullen moeten zijn van de aardse voorwerpen of instrumenten zoals bijvoorbeeld, amuletten, boeken etc. Zolang ze ons kunnen ondersteunen als hulpmiddelen op weg naar ons volgend niveau op de evolutie trap, is het niet erg, maar als we steeds gekluisterd aan ze moeten zijn of ervanuit gaan dat we afhankelijk zijn van deze aardse middelen voor bescherming of vooruitgang, binden we onszelf nog aan het aardse, wat in het materiele ligt verankerd. En het materiele komt voort uit het immateriele. Hoe hoger we dus willen komen, hoe meer we naar het immateriele moeten toe groeien door meer en meer in intens contact ermee te staan en wel zodang dat onze aardse elementen geen invloed meer op ons zulle

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Weetjes over Winti

Rumi Knoppel in gesprek met dhr. Anthony Robinson die het een en ander vertelt over de Winti cultuur in Suriname.

Anthony Robinson vertelt over Winti

“Winti is een verzamelnaam, waarbij je het niet kan zien met het blote oog, maar je ervaart het wel”, aldus dhr. Robinson.

Het “Spiritueel” gevecht

In gesprek met oud Surinaams kickbox kampioen Angelo Simson komt naar voren wat het betekent om een vechtersmentaliteit te hebben in spirituele zin.

Check de video hieronder.

Interview met Angelo Simson

Angelo vertelt over de geestelijke voorbereiding en staat van de vechter die in de ring stapt tegenover een tegenstander die ook bereid is om rake klappen en trappen uit te delen om zodoende een overwinning te behalen en wat het allemaal vergt van lichaam en geest.

Kenmerken van geestelijke problemen in een huwelijk of liefdesrelatie

Wanneer een (getrouwd) stel bepaalde problemen heeft die de basis voor een goede relatie verzwakken is het verstandig om even verder te kijken. Het kan zijn dat één der partners of zelfde beide partners een boze geestelijke echtgenoot /echtgenote hebben.

Wanneer iemand zo een boze geestelijke echtgenoot heeft is het vrijwel onmogelijk om een duurzame relatie te hebben omdat deze onzichtbare partner de persoon voor zichzelf claimt. Vaak denkt men dat het gewoon karaktertrekken zijn (wat natuurlijk ook wel het geval kan zijn), maar wanneer iemand in zijn of haar leven merkt dat relaties steeds kapot gaan om redenen die in feite niet zouden hoeven of ergens toch een beetje vreemd zijn, dan kan er verder gekeken worden.

Erik Mclean Photo

Hoe zou je zo een boze geestelijke echtgenoot/echtgenote kunnen herkennen?

 1. Wanneer je als het ware een verkrachtende ervaring hebt in dromen. Je wil niet maar er wordt seks met jou bedreven.
 2. De partner heeft vaak geen zin in seks; het kan zo ver zijn dat de partner de ander stuurt om buiten een seks partner te zoeken. Of de persoon heeft altijd een smoes. Hierdoor wordt het intieme dat in feite voor het getrouwd stel weggelegd is, iets van meerdere mensen.
 3. De geestelijke partner wekt gevoelens op die maken dat de persoon geen genegenheid of aantrekkingskracht heeft voor de ander. Open staan voor anderen is de uiteindelijke bedoeling zodat vroeg of laat er ruzie ontstaat wanneer er sprake is van vreemdgaan.
 4. Uitspraken als: “ik kan me niet binden aan één persoon, mannen zijn honden, vrouwen zijn slangen”, kunnen uitspraken zijn die afkomstig zijn van zo een geestelijke partner. De teleurstellingen met relaties is natuurlijk een verklaring voor deze uitlatingen, maar deze teleurstellingen komen doordat de geestelijke partner steeds deze teleurstellingen in de hand heeft gewerkt.
 5. Gevoelens van haat binnen een relatie. Op een gegeven moment kunnen gevoelens van haat of gestructureerde irritatie ontstaan, zonder dat men echt weet waarom. Dit is heel gevaarlijk omdat men vaak ook denkt dat het hun gevoel is dat ze voor iets waarschuwt van de ander. En dat kan ook zo zijn, vandaar dat men zich verward kan voelen in de relatie.
 6. De persoon heeft zoals eerder aangegeven geen zin in seks binnen de relatie of het huwelijk maar heeft wel zin in seks met anderen buiten het huwelijk, met alle gevolgen van dien (gaan naar prostituees, buitenechtelijke relaties), waardoor ziektes van anderen in de relatie kunnen worden meegenomen.
 7. Deze boze geestelijke partners veroorzaken vaak ruzies door misleidende informatie. De persoon denkt dat de ander steeds liegt en niet te vertrouwen is.
 8. Ook wordt wijsgemaakt dat de persoon of te goed is voor de ander omgekeerd waardoor er onzekerheid ontstaat. Vertrouwen is een van de basiselementen voor een stabiele relatie dus als dat steeds wankelt zal het vroeg of laat stuk gaan.

Kortom, een boze geestelijke partner is jaloers en bezitterig en zal degene die als het bezit beschouwd wordt aansturen om bepaalde handelingen en uitlatingen dwangmatig te verrichten of te doen en de handelingen en uitlatingen van de ander negatief op te vatten. Hoewel de persoon dan wel veel seks buiten de relatie kan ervaren zal een duurzame relatie moeilijk gemaakt worden. Deze persoon mag zich niet gelukkig voelen met een ander persoon, hij of zij moet helemaal de geestelijke partner toebehoren. Hierdoor zal deze persoon vaak wel een connectie met een ander persoon kunnen hebben, maar dit zal van korte duur zijn of gewoon nooit een connectie met een ander kunnen hebben.

Herkent u zaken en wilt u wat eraan doen, dan is meditatie of gebed altijd de aangewezen oplossing.

Voor de bron klik hier.

Het nut van pijnlijke ervaringen

Pijn, teleurstellingen… een element in het leven dat een ieder vrijwel wilt vermijden. We kunnen van tijd tot tijd zoveel verdriet en boosheid ervaren dat we ons op een gegeven moment kunnen afvragen: “waarom?”.

Het antwoord op de vraag “waarom?” is niet eenduidig omdat de ervaringen van alle mensen verschillen omdat hun aard en situatie ook verschillen van elkaar. Maar we zouden over het algemeen kunnen spreken van twee uitgangspunten die daartussen heel wat varianten kunnen hebben.

Photo by Kelvin Valerio on Pexels.com
 1. Karma, de levensles.

Deze theorie omvat heel veel maar wat we hier zouden kunnen afbakenen is dat Karma zegt dat een ieder een bepaalde ervaring zal meemaken totdat die de levensles heeft geleerd. En vaak is pijn een van de betere elementen om iemand te onderwijzen omdat die dan pas stilstaat bij de eigen daden. Natuurlijk verschilt elke mate en soort van pijn per persoon.

Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig in de praktijk omdat zoals hierboven aangegeven, de situaties van mensen verschillen. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk om in te zien dat zwaar drugsgebruik destructief kan zijn. De gevolgen zijn evident. De les hierin is…wat jij jouw lichaam geeft, dat geeft het terug, dus liever geen drugsgebruik.

Maar wat te zeggen over een kindje dat aan kanker lijdt? Waar is de les daarin? Hierop volgt een mogelijke verklaring als volgt;

2. Karma, het vereffenen.

Er zijn gevallen waar geen les als zodanig geleerd hoeft te worden maar dat iemand gewoon voor het kwade moet inboeten. Wat energetisch is beschadigd kan dan alleen weer goedgemaakt worden wanneer de dader een bepaalde vorm van pijn voor een bepaalde periode moet doorstaan. en vooral waneer het om kinderen gaat is dit een bittere pil om te slikken en natuurlijk omvat de theorie veel meer, maar uiteindelijk kan niemand met 100% zekerheid zeggen “waarom” de pijnlijke ervaringen zich voordoen in iemands persoonlijk leven en wat het nut van deze ervaringen kan zijn.

En wat de kinderen betreft, dat blijft nou eenmaal een gevoelige kwestie dat moeilijk te dragen is door zowel het kind als de ouders wanneer het om een ernstige ziekte gaat.

Maar afgezien van de rol voor de kinderen is één ding voor de volwassenen zeker, en dat is de kunst om dit element van het leven zo waardig mogelijk te dragen waarbij men toch blijft zoeken naar een (geestelijke, spirituele of materiele) manier om de pijn te kunnen wegwerken.

En degene die de meeste pijn heeft kunnen wegwerken is meestal getransformeerd tot een bijzonder sterke persoonlijkheid.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Gedachten, een gevaarlijke verslaving.

Wanneer men aan een verslaving denkt, denkt men vaak aan de meest besproken verslavingen zoals drugs, gokken, en drank. Er zijn ook mensen die verslaafd zijn aan roken, eten en zelfs seks. Maar in dit artikel wordt juist een van de meest gevaarlijke verslavingen niet besproken, namelijk piekeren of het verslaafd zijn aan een negatieve gedachtenpatroon.

Photo by Thiago Matos on Pexels.com

Waarom piekeren?
Piekeren heeft vaak tijdgebonden en heeft altijd een link met iets vervelends dat is gebeurd of misschien kan gebeuren. Piekeren ontstaat dus altijd uit de tijdsfactor. De piekeraar houdt vast aan wat is gebeurd en hoe pijnlijk die ervaring was en waarom het is gebeurd. “Waarom kon het niet anders zijn verlopen, of wat zal men wel denken nu”: is meestal een van de hoofdbeweegredenen. Of wanneer het om een toekomstige gebeurtenis gaat wil men graag een bepaald resultaat of doel bereiken. De uitkomst moet naar wens verlopen, anders riskeert men verlies of een bepaalde pijnlijke emotie. En deze gedachten die met een gevoel van onrust gepaard gaan houden de piekeraar in een constante staat van mentale gevangenschap. En het gaat meestal dan om één type gedachten die zich hele dag door herhaalt, zonder dat het een daadwerkelijke verandering in de situatie brengt. Hoe meer men doorgaat met deze gedachten en emoties hoe slechter men zich gaat voelen en toch kan men niet stoppen met iets dat men niet wilt.

De vraag die men hierbij zou kunnen stellen is: “is het normaal dat iemand de hele dag door dezelfde gedachten steeds herhaalt? Als de piekeraar luid op zou denken zouden anderen de hele dag door steeds dezelfde woorden terug horen, net zoals een cd speler die defect is en de hele tijd terug springt naar hetzelfde liedje.

Een negatieve gedachtenpatroon kan ook betekenen dat een verslaafde roker, gokker of drugsverslaafde steeds dezelfde gedachten met emoties de hele dag door ervaart die hem herinneren aan een sigaret, gokken of drugs. Er is geen gevoel van rust omdat men steeds opgejaagd wordt om een bepaalde behoefte te bevredigen, en dat moet zich dan steeds weer herhalen. Degene in kwestie is niet staat om ‘nee’ te zeggen tegen zijn of haar eigen gedachten.

Is dat niet vreemd? Is het niet vreemd dat iemand geen ‘nee’ kan zeggen tegen zichzelf? Met andere woorden is de persoon dus niet in staat besluiten uit een vrije wil te maken. Het gebeurt steeds dwangmatig. Men moet denken en moet doen. Wanneer men steeds of vaak in een staat van moeten verkeert en niet in een staat van willen is men niet vrij. En wat het meest uitdagende is, is niet dat men iets van buitenaf niet kan weigeren maar juist iets dat binnen in de persoon zelf aanwezig is. En dat…lijkt op een slaaf met een meester waarbij in dit geval zo een persoon slaaf is van zijn eigen gedachten.

Vrij breken hiervan is mogelijk maar het verschilt van persoon tot persoon. Er volgen enkele tips hieronder maar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Deze tips geven slechts een bepaalde basis maar discipline is belangrijk om uit deze staat vrij te kunnen breken. Tips:

Photo by Brett Sayles on Pexels.com
 1. Positieve energie bouwt op. Negatieve energie is de energie die afbreekt. Positieve energie bewerkstelligt vooruitgang en negatieve energie bewerkstelligt achteruitgang. Beide zijn nodig omdat ze elkaar in balans houden. Wanneer een van deze twee te sterk aanwezig is, kan het nadelige gevolgen hebben. Houdt er dus rekening mee dat wanneer je teveel negatieve gedachten hebt de energie die afbreekt aan het werk is. Het heeft voeding nodig en jouw slecht gevoel is de voeding. Daarom zal deze energie zal altijd dwangmatig of manipulerend te werk gaan omdat het niet anders kent, en het heeft een heleboel trucjes. Probeer daarom geen conversatie aan te gaan met deze gedachten en emoties omdat je deze discussie vroeg of laat gaat verliezen. Laat je afleiden. Ga uit huis, of mediteer.
 2. Besef dat gedachten gewoon gedachten zijn en niets meer. Niet omdat je aan iets denkt wil meteen zeggen dat je het moet doen. De gedachten roepen vaak hevige emoties op, maar hetzelfde geldt voor emoties. Gedachten en emoties kunnen hevig aanwezig zijn maar er daadwerkelijk gevolg aan geven blijft uiteindelijk een keus.
 3. Een gedachte is uiteindelijk altijd een interpretatie van hetgeen waaraan jij denkt, het is dus niet perse de waarheid.
 4. Vecht niet met wat je denkt en voelt. Het is energie, het komt en gaat. Laat het over je heen komen zonder het dwangmatige te doen of te zeggen.
 5. Besef dat de verleden tijd en de toekomst al buiten jouw macht ligt.

Dat waren enkele tips die weliswaar niet sluitend zijn maar indien je meer wilt weten kan je altijd onze updates volgen via https://www.facebook.com/innerlijkeorga

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Verleidingen rechtvaardigen

Zal ik het doen of niet? Zal ik voor dat grote geld gaan of niet…? Maar wat staat ertegen over? De schade waarvoor ik medeverantwoordelijk zal zijn is onmenselijk….maar het is zoveel geld…
Mijn deel in het geheel is in principe niet zo erg… want ik heb geen rechtstreekse invloed op het resultaat toch? Als ik het niet doe, doet een ander het toch?

Dit innerlijk dialoog kan het resultaat zijn van de macht en kracht van geld. Geld maakt dat vooral zwakgeestigen zichzelf heel gauw de meest aannemelijke argumenten zullen aanpraten zodat ze hun verleidingen kunnen recbtvaardigen. De fantasieen die geld in ze los begint te maken zijn zo overweldigend, dat over lijken heen stappen na een poos noet gewoon hun tweede natuur wordt, maar hun eigen natuur.

Ze hebben hun eigen ziel verkocht en weten niet eens meer wie ze zijn en spiegelen alles dat ze nu zijn en zeggen aan anderen. Hierdoor verwijten ze van hetgeen zij zelf doen. Zelfreflectie bestaat niet meer omdat hun ‘zelf’ geen stem meer heeft. Dat stemmetje dat nog in het begin nog gehoord werd en het afraadde om het bloedgeld te nemen.

Die stem is uitgeschakeld en wie het goede in zichzelf uitschakelt heeft logischerwijs geen probleem om anderen uit te schakelen.

Sommigen bereiken na een tijdje hun grens, wanneer ze inzien wat hun aandeel in het geheel is en zullen hun slechte pad verlaten. Maar anderen zullen verharden en de argumenten die ze zichzelf aanpraten zijn niet om naar huis te schrijven.

“Dan wat als mensen doodgaan door de leugens die ik verkondig, ik en de mijne gaan niet dood. En het gaat zo moeilijk worden in de wereld, het is toch logisch dat ik dat geld aanneem? Deze organisatie is zo machtig, if you can’t beat them…join them toch? En wat als mensen honger zullen lijden, mensen lijden toch eeuwen honger?”

Deze redeneringen zijn valse en lafhartige redeneringen van een zwakgeestige die geen eigen waarde kent en daarom zo makkelijk zijn of haar eigen ziel heeft verkocht voor wat hij of zij met een kortzicht verstand denkt, veel geld te zijn.

En het ergste is, dat er veel soortgenoten van deze zwakgeestige mensen rondlopen en helaas lijken ze in deze realiteit over te nemen omdat ze ook volgelingen hebben die net zo lafhartig zijn…omdat ze weinig energie nodig hebben om deze verleidingen te recbtvaardigen in plaats ze die weerstaan. En het niet kunnen weerstaan is geen verwijt, al lijkt het op een verwijt.

Ze kunnen het niet weerstaan omdat hun geest niet het vereiste niveau van evolutie heeft behaald, dus beschikken ze niet over de geesteskracht en bijbehorend inzicht.
Leef en laat leven, respect hebben voor anderen gaat er bij hun niet in omdat ze bevangen door angst en onzekerheid door het leven gaan.
Hun aanwezigheid in het leven moet er zijn omdat hun handelingen ertor leiden dat anderen ook kunnen evolueren.

De kunst is dus om te kunnen inzien dat ook hetgeen dat slecht, zwak en lelijk is in voordeel werkt voor de eigen evolutie. Helaas is dat geen makkelijke taak om te kunnen inzien laatstaan om te kunnen beleven.

Rumi Knoppel
Spiritwriter

Onze liefde voor geweld

De liefde is voor de mens nog de meest mysterieuze energie die bestaat. Als we met moderne technologie moeten werken lukt het ons meestal heel makkelijk. Maar wanneer we met ons eigen technologisch systeem (ons innerlijk) moeten werken, lijkt het alsof we niet weten hoe daarmee om te gaan. Dit is aan de ene kant niet vreemd omdat we met een onzichtbaar deel in onszelf te maken hebben. En we hebben over het algemeen niet geleerd hoe ermee om te gaan.

En het gebrek aan kennis hierover heeft bepaalde gevolgen. Een van de gevolgen is dat men hun eigen waarde niet kent. En wanneer men hun eigen waarde niet kent, weet men niet hoe van zichzelf te houden. En wanneer die kennis ontbreekt kan er vanuit de duisternis heel wat gebeuren dat ongewenst is. Het maakt dat men liefde met geweld kan verwarren, waardoor men gewelddadig kan zijn en zich ook gewelddadig laat behandelen, denkende dat het onder liefde valt.

In veel liefdesrelaties is er sprake van dwangmatigheid, bedrog en liefdeloosheid en toch hoor je mensen dan vaak zeggen dat ze met de relatie doorgaan omdat ze van hun partner houden. Maar wanneer iemand anders jou slecht behandelt, geeft dat aan dat je jezelf slecht laat behandelen omdat je niet jouw grenzen aangeeft. En hoe zou je dat kunnen als je jouw eigen grenzen niet kent? Je behoort duidelijke grenzen in woord en daad kenbaar te maken zodat je de kwaliteit van het leven voor jezelf hoog houdt.

En dit betekent dan niet dat de ander zichzelf om jou moet veranderen. Beide partijen behoren bewust en uit vrije wil zichzelf en elkaar goed te behandelen. Maar jezelf goed behandelen komt op de eerste plaats. Omdat je dan weet wat je kan geven en waarmee je kan leven. Als dat niet goed zit, zal het met de andere niet goedkomen.

Vrijheid en waarheid zijn daarom heel erg belangrijk in relaties. Leef in vrijheid naar jouw waarheid met jezelf en elkaar en je zal dan bewust kunnen kiezen wie jouw vrienden zijn of wie jouw liefdespartner kan zijn. Maar leidt geen leven onder emotionele druk of onder een staat van moeten waarbij je stelselmatig ongelukkig bent en dan zegt dat dat liefde is. Liefde vult aan, stimuleert het positieve en wekt een opbouwend verlangen op. Probeer dus zo min mogelijk in weerstand met jezelf en anderen te leven. Luister naar jouw weerstand omdat het jou op dat moment aangeeft dat je niet de juiste richting in jouw leven aan het volgen bent. Je bent dus onbewust bezig jezelf en hoogstwaarschijnlijk ook anderen, geweld aan te doen.

Rumi Knoppel
Spiritwriter