De omgekeerde wereld van het politiek instituut deel 2

Hieronder een opsomming van hoe het politiek instituut, de overheid, op een omgekeerde manier werkt.

 1. Werkwijze

Bedrijven:

 • Een eigenaar van een winkel of bedrijf kan een persoon niet verplichten om bij hem te komen kopen. Er moet sprake zijn van een vrijwillige aangegane overeenkomst.
 • Wanneer de eigenaar van het bedrijf wil dat de persoon komt kopen, zal het bedrijf:
  • Dus niet kunnen afdwingen van een persoon om te kopen, omdat het geld nodig is voor anderen die het produkt wel willen of nodig hebben maar zelf niet kunnen betalen voor dat produkt of de dienstverlening.
  • Niet kunnen afdwingen om zonder enige zekerheid dat heel bedrag VOORAF te voldoen.
  • Niet in staat zijn om beslag te leggen op bezittingen van de klant, omdat die niet wil komen kopen.
  • Geen betalingsverplichting van een zakenrelatie kunnen opeisen zolang hij zelf niet heeft voldaan aan zijn leveringsverplichtingen.
  • Een transparant idee moeten kunnen presenteren in de vorm van een produkt, dienstverlening of een analytische uiteenzetting.
  • Vanwege concurrentie genoodzaakt zijn om aan verbetering te werken, zal dus steeds gericht zijn op het leveren van een beter produkt of dienst.
  • Genoodzaakt zijn iets te vervaardigen dat aansluit op de vooruitgang of wensen van de klant. Het bedrijf zal heel intensief moeten informeren bij de klant wat de wensen zijn omdat een ander bedrijf dat wel zou kunnen doen.
  • Dus creatief moeten zijn.
  • Een ontbinding van de overeenkomst riskeren wanneer die wanpresteert.
  • Dus verlies van klanten riskeren wanneer hij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.

De overheid:

 • De overheid verplicht de burger om belasting te komen betalen, zonder dat er een overeenkomst voorafgegaan is.
 • De overheid:
  • Verplicht de burger om voor zaken te betalen die anderen ten gunste komen.
  • Verplicht de burger om zonder enige zekerheid dat heel bedrag VOORAF te voldoen.
  • Kan beslagleggen op bezittingen van de burger, en kan de burger zelf opsluiten wanneer die oneens is met de betalingsplicht.
  • Betaalt leveranciers niet uit maar eist ondertussen wel het voldoen van de belastingplicht van de leverancier, op straffe van beslaglegging en/of gevangenisstraf.
  • Belooft projecten en zaken zonder analytisch aan te geven hoe die gerealiseerd kunnen worden. Er worden dus geen zekerheden tegenover de betalingsplicht geboden.
  • Heeft geen concurrentie en heeft dus geen incentive om aan verbetering te werken. Het ligt geheel aan willekeur.
  • Is niet genoodzaakt om alle burgers te horen wanneer het gaat om planning en het concipieren van wetsvoorstellen; het in acht nemen van de vooruitgang van de burger is dan onrealistisch. Er is geen tweede of derde overheid in hetzelfde land die het recht heeft om wetten te concipieren of planning te maken ten gunste van de burgers. De burgers kunnen dus nergens heen wanneer de wetgeving een onrechtvaardige werking heeft.
 • Heeft vanwege de betalingsverplichting van de burger geen behoefte aan creativiteit, omdat er toch onder alle omstandigheden gewoon doorbetaald moet worden.
 • Kan gerust wanpresteren, omdat de burger zich niet kan ontkoppelen van de overheid; dus geen verlies van burgers en daardoor geen verlies van belastinggelden.
 1. Uitdiensttreding:

Werknemer – werkgever:

 • Is een werknemer niet langer werkzaam in het bedrijf (vooral wanneer er een arbeidsduur is van vijf jaar), wordt deze niet langer doorbetaald.
 • Is de werknemer schuldig van diefstal, fraude of verduistering ontvangt hij logischerwijs geen salaris meer van het bedrijf, en riskeert zijn eigen arbeidspotentie bij bedrijven indien men op de hoogte is van de zaak. Kortom, er is sprake van broodvrees.

De overheid:

 • Is een overheidsfunctionaris niet langer werkzaam in de overheid wordt die levenslang doorbetaald (in de vorm van pensioen)
 • Is de overheidsfunctionaris schuldig van diefstal, fraude of verduistering (corruptie) ontvangt deze naast een levenslange salaris een eventuele promotie op een andere afdeling binnen het overheidsapparaat. Er is geen sprake van broodvrees.

Wanneer wij als mensen leven vanuit een overtuiging van onterechte machtstoekenning, leven wij in een gestructureerde chaos. En deze vorm van chaos vindt zijn basis in het politiek systeem. Wenst u verandering? Verander het systeem.

doomed

Advertentie

De omgekeerde wereld van het politiek instituut deel 1

Hieronder een opsomming van hoe het politiek instituut, de overheid, op een omgekeerde manier in Suriname werkt.

 1. Het solliciteren

Werknemer – werkgever:

Een toekomstige werknemer betaalt voor zijn eigen sollicitatiedocumenten, kleding, belminuten en brandstof (vervoerskosten)

De overheid:

De overheid betaalt uit belastinggelden (geld van de burger/werkgever) voor het opnieuw solliciteren (propaganda , verkiezingscampagne))

 1. Indiensttreding

Werknemer – werkgever:

 • Een werknemer in een bedrijf kan niet eenzijdig het salaris, onkostenvergoeding en secundaire voorzieningen bepalen, alsmede de aanvang en duur van de secundaire voorzieningen (persioen- en ziektekostenregeling).
 • Een werknemer kan niet een andere werknemer in dienst nemen zonder dat de werkgever op de hoogte is.
 • Een werknemer bepaalt niet eenzijdig zijn eigen vrije dagen en uren zonder betaald te worden.
 • Bij vermoeden of ontdekking van diefstal, fraude of verduistering wordt de zaak onderzocht en worden eventueel meteen maatregelen getroffen. De werkgever kan de werknemer op staande voet ontslaan.

De overheid:

 • Een overheidsfunctionaris bepaalt eenzijdig het eigen salaris, onkostenvergoedingen en secundaire voorzieningen, alsmede de aanvang en duur van de secundaire voorzieningen (persioen- en ziektekostenregeling)
 • Een overheidsfunctionaris bepaalt wie in dienst komt tegen welke vergoeding zonder de werkgever (de burger) ervan op de hoogte te stellen.
 • Een overheidsfunctionaris bepaalt zijn eigen werkdagen en uren zonder aftrek, dus tegen dezelfde maandelijkse vergoeding.
 • Bij vermoeden of ontdekking van diefstal, fraude en/of verduistering (corruptie) wordt de zaak NIET onderzocht en worden er geen maatregelen getroffen. De burger(werkgever) kan de overheidsfunctionaris (werknemer) niet op staande voet ontslaan.

Wanneer wij als mensen leven vanuit een overtuiging van onterechte machtstoekenning, leven wij in een gestructureerde chaos. En deze vorm van chaos vindt zijn basis in het politiek systeem. Wenst u verandering? Verander het systeem.

Stupid Congress