De subjectieve kracht van de politiek

Het is duidelijk dat de politici nu hun best doen om zichzelf te verkopen als te zijn de meest vrome en capable mensen in de maatschappij, en jammer genoeg “kopen” heel wat  burgers dit ook nog.  Maar hoe logisch en rechtvaardig werkt dit politiek systeem?

Is het moment niet aangebroken dat we als mens heel goed zouden moeten beseffen wat onze positie als mens in de maatschappij is, en vooral ook in relatie tot elkaar? De principes zoals  vrijheid, gelijkheid en onafhankelijkheid zijn principes of begrippen die we niet beseffen. We zouden vanuit dit uitgangspunt bijvoorbeeld niet steeds op mensen hoeven te stemmen die 5 jaar aanzitten, maar bijvoorbeeld in plaats daarvan mensen op project basis een project laten afmaken, waarbij hun dienstbare werkzaamheden gelijk eindigen na het afronden van een project. De gemeenschap ziet ook gelijk waarin dat geld geinvesteerd wordt. En voordat dat project uitgevoerd wordt, heeft de gemeenschap via een website een transparante kijk op wie een offerte heeft ingediend en wat voor kwaliteit gebruikt wordt. Men kan vanuit de gemeenschap dan altijd nog onafhankelijke expertise input krijgen.( Is een mogelijkheid ).

We vergeten dat de (r)overheid niets meer dan een dienstbare intermediar is die zichzelf het recht heeft toegeëigend om via wetgeving de burgers gelegaliseerd te kunnen roven in de vorm van het belastingstelsel. Deze rechtvaardiging van het wederrechtelijk afnemen van het  geld van de burger is om een “betere gemeenschap” te crëeren door middel van reguleren van afgenomen gelden en gronden. Al het geld dat verplicht naar de (r)overheid gaat, komt weer in de gemeenschap terug. Why depend on a middleman? Een intermediair kost altijd veel duurder, de wegenmaker en-of bruggenbouwer beweegt dagelijks in de maatschappij, tussen de reeds betalende burger. Waarom zou de burger de wegenmaker en- of bruggenbouwer niet rechtstreeks kunnen betalen? Het neemt creativiteit en de wil om een nieuw systeem in het leven te roepen.

5933961383_f7c472a331_b

Bijvoorbeeld: Een organisatie op basis van gelijkheid en transparantie, waarbij er geen sprake kan zijn van wiloplegging door middel van wetgeving, maar een organisatie belast met het kunnen overtuigen van de gemeenschap op basis van rede, feiten, logica en effect, die zich heeft gevormd in ideeën. Dan, en alleen dan zal de burger kunnen betalen voor een transparant idee, die ook rechtreeks of direkte manifestatie in zich bergt waarvan de burger zelf overtuigd is van het eigen en algemeen belang. Maar nu betalen we verplicht voor zaken die onduidelijk en vaag zijn en stellen we ons afhankelijk van beloften die steeds weer gedeeltelijk, gebrekkig of niet waargemaakt kunnen worden.

Daarom is de concentratie van macht in handen van een groep mensen gevaarlijk, omdat men ervanuit gaat dat het normaal is dat er mensen mogen zijn die het recht van wiloplegging aan anderen bezitten door middel van wetgeving.

adolf_hitler

Maar dit is een destructief en subjectief uitganspunt. Welk moraal bepaalt dat een subjectief uitgangspunt van een groep mensen “goed” is voor een ieder. De mens verschilt in maak, maar doordat de subjectieve uitgangspunten van een bepaalde groep mensen opgelegd wordt aan de leden van de gemeenschap, wordt een ieder over een kam geschoren.  Omdat er volgens die kleine groep een bepaalde universele maatstaf is om de rechten van mensen te bepalen, beperken of te honoreren. En dat is een waanidee.

Wolf_sheeps_clothing_barlow

De mens heeft zichzelf niet gemaakt, laatstaan zijn naaste. Welk moraal kan dan bepalen welk subjectief uitgansgpunt het objectief belang kan dienen naar alle redelijkheid? Moeten of kunnen wij genoegen nemen met het gegeven dat de belangen van een bepaalde groep behartigd kunnen worden en dat de rest gewoon “pech” heeft?

Wat verstaan we onder rechtvaardigheid? Of onder vrijheid, gelijkheid en onafhankelijkheid?

Wie staat boven wie, en waarom? Welke universele maatstaf rechtvaardigt de mogelijke illusie dat de een boven de ander kan staan? Wat geloven wij als mensen over onze eigen waarde? Is het normaal dat wij ons moeten onderwerpen aan de willekeur van derden, vooral wanneer we overduidelijk ervaren dat het ten koste is van onszelf?

who_am_i__by_rytram-d6irc46

Zolang wij deze vragen niet onderzoeken zal er een ongelijkheid bestaan, waarbij het onrecht zal blijven zegevieren. Dit onrecht zal zich blijven richten op het beperken van de universele vrijheden van de mens.

Verkiezingen,ontwikkeling, en meesters en slaven van Suriname.

We stemmen een keer in de 5 jaar, maar op wie stemmen we?

Tot nu doen alle politieke partijen (met uitzondering van enkele partijen) “zaken” door te “spelen” met de zetelverdeling.

Wanneer men uiteindelijk op het podium staat weten we zo zoetjes al wat wij als burgers zullen aanhoren; scheldkannonades naar de andere politieke partijen zodat de scheldenaar daardoor hopelijk als “volksredder” gezien kan worden. Men kan alleen beloven, maar een belofte is geen garantie. Een verkiezingscampagne is het kunnen verkopen van beloften. En degene die koopt, betaalt een dure prijs. Men geeft niet op een cijfermatige en/of wetenschappelijke wijze aan hoe realistische veranderingen teweegebracht kunnen worden die nodig zijn voor vooruitgang.

Maar tot nu toe heeft geen enkele “volksredder” gesproken over duurzame oplossingen, en helemaal niet eens wat de oorzaken zijn van de wantoestanden in het land.

Het volk bepaalt.

Maar wat nog erger is, is dat het volk verdeeld is in kritische mensen en niet-kritische mensen. Men kiest nu meer uit wanhoop voor het “mindere” kwaad. Een burger heeft zelf tijdens een interview aangegeven dat hij er van bewust is dat de partij waarop hij gaat stemmen ook steelt, alleen “steelt die niet zoveel als de andere.” Zal het zo zijn dat de burger alle geloof in iets goeds of nieuws heeft verloren dat men maar het kwade accepteert, zolang  het maar het mindere kwaad is?

Dit is erg omdat veelal de afhankelijk denkende mensen er vanuit gaan dat de oude, bekende mensen echt voor een betere toekomst kunnen zorgen voor hun, en dat is hun goed recht. Maar wat het stemmen met zich meebrengt is dat deze zelfde afhankelijk denkende groep die tevens niet kritisch is, volgens dit “democratisch” systeem via het kiesstelsel en stemgedrag bepaalt dat de andere onafhankelijk – kritisch denkende mensen ongewild ook onder een  bewind van onkundige mensen valt.

Men kiest meer voor onverstandige en gevaarlijke mensen. Maar  niet voor vreedzame, kritisch-denkende, en kundige mensen. Oh…wacht even… die zijn er vrijwel niet in de politiek, en degenen die er eventueel zouden zijn gaan of meewerken met de gevaarlijke onverstandigen of worden weggewerkt.

Animal-Farm-001

Het is jammer dan dat uiteindelijk gedegen, verantwoordelijke burgers gebukt moeten gaan onder een bewind van gevaarlijke en onverstandige mensen, die de macht en instrumenten van wetgeving tot hun beschikking hebben. In plaats deze dienaars het land dienen, worden de ondernemende burgers klanten tevens concurrenten, en ook bedelaars van deze dienaars.

doomed

Zolang we niet gaan beseffen dat geen enkel mens op wat voor wijze dan ook gedwongen kan worden door een ander mens om een bepaald leven te leiden zullen wij als mensen, als Surinamers er niet beter van worden. En helemaal niet wanneer de dwangmatige heerser verbaal of non-verbaal geweld als normaal beschouwd,

Zelf kennis is de eerste stap naar de kennis van anderen en de onderlinge relatie naar elkaar.

Kennen we onszelf wel? Kent u uw positie als burger in de maatschappij? Als u naar de geschiedenis kijkt, en niet iemand bent met “connecties”, kunt u echt zeggen dat de (r)overheid  uw leven heeft verbetert? Vindt u het normaal dat anderen het recht hebben om bepaalde zaken voor u te bepalen zoals de verplichting om te betalen voor bepaalde belastingen, verzekeringen, en boetes voor verzekeringen?

Bent u een meester, of heeft u een meester?

 

Een sterke samenleving

Wanneer kunnen we spreken van een sterke samenleving?  Wanneer er sprake is van welvaart, welzijn en ontwikkeling?

We zouden dan eerst moeten nagaan wat deze woorden betekenen:

Welvaart: Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/welvaart

Welzijn: Het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht.
Welzijn is iets dat mensen individueel beleven. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit en culturele bloei dan door economische vooruitgang.

Gevonden op: http://www.webrichtlijnen.nl/ondersteuning/begrippenlijst

Ontwikkeling: Natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags-en handelingsmogelijkheden verwerft 2)vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden voor specifieke handelingen 3)in de zin van volksontwikkeling of ontwikkelingswerk:onderdeel of aspect van volwassenenvorming of volwasseneneducatie gericht op het vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ontwikkeling

Interpretatie:

Het mooie, maar ook tegelijkertijd het meest  uitdagende van de taal  is de mogelijkheid van interpretatie van de verschillende woorden of zinnen die gebruikt worden tijdens het communiceren. En interpretatie is vrijwel altijd voor wel of niet in belangrijke mate subjectief. En om eenduidigheid  te bereiken, is een bepaalde mate van objectiviteit vereist.  Omdat objectiviteit uit het geheel van de verscheidenheid van subjectiviteiten ontstaat, zal als gevolg hiervan de volledige mate van de volle honderd procent objectiviteit niet bereikt kunnen worden.

Hoe richten we dus een samenleving in die gestoeld is op objectieve opbouwende normen en waarden, die in beginsel een subjectieve oorsprong hebben,  rekening houdende met de verschillende belangen die in belangrijke mate onlosmakelijk verbonden zijn aan de verschillende emoties van de mens?

Objectief algemeen belang op basis van de rede.

Objectieve belangen kunnen worden gediend door eerst de subjectieve belangen in kaart te brengen en dan vanuit dat perspectief een structuur in te richten op basis van een objectief algemeen belang, beredeneerd vanuit de rede.  Rede: argumenten of beweegredenen gebaseerd op logica, feiten en effecten. Onze normen en waarden zouden een opbouwend effect kunnen hebben wanneer wij als mensheid beseffen wat de onderliggende principes van deze normen en waarden zijn, en wat die betekenen.

Principes en universele rechten

Universeel : Algeheel, Algemeen, Alzijdig

gevonden op: http://www.complete-encyclopedie.nl/Woordenboek/Synoniemen+U/pagina%202/Universeel/

Principes: grondoorzaak grondbeginsel, grondstelling, idee, stelregel

gevonden op: http://www.woorden-boek.nl/woord/principe

Kort samengevat:

Wat is de grondstelling waar wij als mensen over het algemeen vanuit mogen gaan wanneer het aankomt op wat wij wel of niet mogen doen? Of anders gezegd:

Wat zijn  onze posities tegen over elkaar in de maatschappij?Wie is bevoegd om welke handelingen te verrichten tegen een ander, op grond waarvan en onder welke omstandigheden? Wie is ook bevoegd te bepalen wat de person zelf, en wat anderen wel of niet mogen? Bij wie begint het en waarom, wat is de maatstaf?

De basis rechten of universele rechten:

freedom-of-speech-156029_640

Vrijheid:

Is het gegeven dat elk mens vrij is in denken, spreken en handelen. De basisrechten die hieruit voortvloeien zijn onderdak, voeding, ontplooiing, gelukzaligheid, en bovenal het recht op zelfbeschikking.

Rechtvaardigheid

Het gegeven dat elk mens het recht heeft om zelf te bepalen over zijn inkomsten en door geen enkel ander mens of groep mensen verplicht gesteld kan worden om zijn verdiende inkomsten af te staan tegen zijn wil (belasting), en hij dat omgekeerd ook niet verwacht en/of doet.

No-free-man-shall-ever-be-debarred-the-use-of-arms

Het gegeven dat elk mens het recht heeft zichzelf te beschermen op welke wijze hij dat ook als rechtvaardig ervaart, zonder bemoeienis van een ander of een groep mensen.

Het gegeven dat geen enkele vrijheid van de een de vrijheid van de ander zal beperken.

Gelijkheid

Het gegeven dat elk mens gelijk staat aan de ander. Geen enkel mens kan dus een regel opstellen voor een ander waarbij de regelgever zichzelf bevoorrecht op welk wijze dan ook. Het gegeven dat geen enkele vrijheid van de een de vrijheid van de ander zal beperken.

Onafhankelijkheid

Het gegeven dat geen enkel mens in welke vorm dan ook, toestemming moet vragen aan een ander of hij op een bepaalde manier mag leven of een bepaald beroep of bedrijf mag uitoefenen (vergunningen).

Hooguit kan in het algemeen belang wel afgestemd worden over de lokatie waar het beroep uitgoefend zal worden, uitgaande van een bestemmingsplan.

Afspraken

Het gegeven dat men op basis van ruilwaarden die voor beide partijen van belang zijn de daarop aansluitende toezeggingen overeenkomt en honoreert.

Consequenties

Het gegeven dat er maatregelen bestaan die automatisch ontstaan wanneer een of een der partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Deze maatregelen zijn gericht op verzekeren van het nakomen van de reeds gemaakte afspraken.

Leiderschap

Het gegeven dat een persoon of groep personen met scherpe inzichten deze aanwenden in het belang van zichzelf, maar daarmede ook in het belang van anderen. Deze inzichten worden zoveel mogelijk overgedragen aan belanghebbenden met het doel die te versterken.

Transparantie

Het gegeven dat alle informatie, het algemeen belang rakende,  openbaar is waarvan ook de juiste betekenis duidelijk is voor alle belanghebbenden. Op basis hiervan maakt een ieder bewuste keuzes die weer effect zullen hebben op het individueel en gemeenschapsbelang.

Integriteit

Het gegeven dat elke vorm van oprechtheid aangewend wordt bij het behartigen van de belangen van belanghebbenden  voor zowel commerciële- als gemeenschapsbelangen. Hierop aansluitend zullen alle procedures en processen zodanig op basis van een constante openbare transparantie ingericht zijn, dat de oprechtheid gewaarborgd is en het ook onder constante monitoring onderhevig is.

Het beoogd objectief algemeen belang acht de principes zoals hierboven omschreven van hoogste waarde. Binnen deze context is de voorlopige uitkomst dat geen enkele regel (wettelijk of niet-wettelijk) deze universele rechten mogen, kunnen aantasten, beperken of overstijgen, omdat geen enkele moraal dit kan rechtvaardigen wanneer er besef is van totale gelijkheid.

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Het politiek systeem, gezien de geschiedenis, is ontstaan uit en leeft voort op hierarchie, geweld en onderdrukking. Hierachie impliceert een meerdere die over een mindere heerst, waarbij er dus sprake is van onderdrukking. En onderdrukking, vroeg of laat, leidt tot conflict. Een samenleving die functioneert binnen de structuren van het huidig politiek systeem is een samenleving die verkeert in een psychologische burgeroorlog.

De massa die zich makkelijk beet laat nemen door doorgewinterde politici is dus ook de massa die via stemmen en wetgeving voor de rest van de bevolking binnen die gemeenschap zal bepalen wat het doen en laten zal zijn. Een wel of niet hierop gebaseerde eerlijke conclusie is dat de minder kritische mensen voor de kritische mensen bepalen.

animal meeting

Macht in de handen van een kleine groep mensen of een persoon leidt overmijdelijk tot chaos, omdat de overheerste groep een en al afhankelijk is van de willekeur van de kleine groep machtigen die uiteindelijk gekozen wordt door de beetgenomen massa. En deze kleine groep machtigen zijn veelal wel degenen die functioneren vauit de principe van geweld en onderdrukking.

Is het dan vreemd dat geweld en chaos zegeviert binnen en vanuit het politiek systeem?       Is het niet tijd geworden dat wij als mensen beseffen dat geen enkel mens boven een ander kan staan omdat daarvoor van meet af aan geen rechtvaardiging bestaat?

077973c5d09507a2456551557e87dbca-d6uc0qv

Een sterke samenleving is niet een samenleving die aangestuurd wordt door wiloplegging, dwang en geweld waarbij er misbruik gemaakt wordt van de afhankelijkheids positie van de groep mensen die in (geestelijke) armoede verkeren.

Een sterke samenleving is een samenleving aangestuurd door de overtuiging van ideeën, logica, rede, feiten en de daaruit voortvloeiende effecten, uitgaande van de principes van de universele rechten, waarbij men geestelijk en materieel verrijkt wordt (welzijn, welvaart en ontwikkeling)

quote-your-government-is-no-longer-mine-scott-nearing-134300

What are my universal rights under Government?

What are my universal rights under Government?

From January 2003 up until January 2004 I had the experience of having to face death, every day. I lost about 40 pounds in 45 – 50 days, and after that my system continued on breaking down. I could not eat, I could not sleep. The doctors could not explain it because clinically everything was alright. Eventually, life left with me no one to depend on, in a sense that no one knew what to do or how to do it. Pain and fear became my masters.

Life itself thought me a valuable lesson. I learned that pain and fear were already present, and that they always would be… but neither fear nor pain had the power to be my master. I learned that to focus on becoming my own master was the most important thing in life. Because then you can become truly free. And what is a human being without freedom? I came out of this experience with a message I have been sharing since then.

a-master-chooses-a-slave-obeys

Has anyone ever insulted you? Has anyone ever cheated on you? What about the other way around? Have you ever insulted anyone or cheated on anyone? And what about the positive side… has anyone ever made you feel loved, wanted or gifted? Have you ever mad anyone feel loved, wanted or gifted? We don’t want to get hurt, but how often do we hurt ourselves and/ or others. We want to be loved but how often do we really love ourselves and/ or others. Subconsciously, most of the time…we say… “they are doing this to me”, but in fact it is: “we are doing it all to each other.”

This energy of pain, fear, joy and love…This…is universal, this is what unites us. This binds us, this is what makes us all equal.

We have not created our own bodies, and we have not created our own personalities. We have not created ourselves. Our bodies and personalities have been created, not by man but by an invisible, boundless, limitless, timeless, incomprehensible and very powerful force. Therefore a universal right to me, is an immeasurable virtue inherent to our very existence driven by the force of freedom that no man has created himself… or is able to.

Therefore… no man has the power nor the right to give or take away these universal rights from another because they are not his to give or take away in the first place.

For now I would like to discuss three basic universal rights. What are these universal rights and what do they mean to me? And, of course… what rights the individuals of government definitely do and should not have:

First universal right: The right to prosper. As a free individual you and you alone are free to decide on how to spend the fruits of your labor. In which case the government has no right to tax your income. No man has the right to force another man to give up part of his earnings, simply because the enforcer claims to know best on how to spend it in order to create a better society.

In_India_the_main_criticism_is_that-_Socialism_for_the_rich_and_capitalism_for_the_poor

– We are trained to believe that it is normal that we can be forced to pay taxes, even when we are not really sure what this money is being spent on. Poverty, crime, violence, invasions in countries and wars have worsened. So… being forced to pay taxes… is not normal.

Abdulredha_Buhmaid_on_floor

– We are trained to believe that It is normal that we can be forced to pay taxes, even though we never really have given our consent in the first place, have we? Can we truly speak of freedom when we can be forced to pay for something we have never given our consent for? So…being forced to pay taxes …is not normal.

ME_238_AddedValue1

The second universal right:

1132007infringers

 

The right to protect yourself at all cost, under any circumstances, against anyone…regardless of their status or title. The government does not have the right to monopolize and/ or justify violence. No man has the right to arm himself, disarm others and then impose laws which grant him the justification of force on those who are non-violent. Also, no one has the right to force another or a child of another to go in to an army to learn how to kill for whatever reason.

תרגיל גדודי קרקל

We are trained to believe that it is normal that a small group of strangers can dictate our lives, just by writing down a few words, and then backing these words up with guns. Can we truly speak of justice when the ones who swore to serve and protect us have the power to intimidate, assault or even kill us, simply when we disagree? So to believe this… is not normal.

Minnesota_Peace_Team-20080904

 

The third universal right: Freedom of speech and expression. Your thoughts are yours and yours alone. The government does not have the right to censorship. Not even when freedom of speech is hurtful. If freedom of speech would never be hurtful, it would not really be freedom of speech would it?

4493827337_6db38f899f_z

These self-proclaimed rights of government are no acts of leadership, they are acts of tyranny.

True leadership is when people, out of their free will, want to go along with the plan or idea of the so called leader. Free will… based on creativity and logic. Not based on fear backed up by force. You see, when the right to force becomes the norm, creativity, logic and consent become unnecessary…then it becomes dangerous… because…why be creative when everyone already believes that they just have to do what you say, no matter what?

superhero-296963_640

Within the concept of government we are trained to believe in the assumption that a small group of individuals do have the power or the right to give or take away these universal rights from another, because we believe that they somehow have special powers to solve society’s problems. But has the political machine really created a better world? The personality of a group of individuals in this case, the politicians, determine the personality of the political machine, globally.

Animal-Farm-001

The reality of a political machine as we know it today, became possible when the individuals who created this system had personalities motivated by fear, greed and pain. That is why this machine has a chain of command. Top to bottom, there for not based on equality. Titles and words like: First lady, the honorable, the authorities…. Are very common. In order for inequality to function, force and submission are necessary. And where there is force and submission, sooner or later… there is conflict and destruction. This is not strange for this political machine, because how can we expect love from a machine built on pain and fear?

077973c5d09507a2456551557e87dbca-d6uc0qv

I talk about tax… because money is power ….and if we keep giving away our power simply because we believe that government has the right to force tax out of us… no matter what the situation…this political machine will stay alive, and we will never experience our universal rights to the full extent. Freedom of speech is not possible without the art of understanding. And as long as we do not focus on turning our fear and pain into love, we will not be able to understand each other. We will not be able to see and trust the beauty of who we really are. Because pain and fear are our masters, and Force…. their instrument.

Only when we understand that we do not have the right to force one another…. only then…we can coexist, only then we can all prosper and live in peace. We seem to forget that man was here first, then the machine. So, a change is possible.

In order for this change to happen we have to reexamine and reevaluate our perspective on love, educate ourselves on loving ourselves and each other. We have mastered the science of technology but not yet the mystery of love. We can send rockets to the moon but when it comes down to loving ourselves and one another, we are like lost puppies. For example, look at the simple thing as love between 2 lovers. It starts off so pure, so beautiful….give it enough time and it can become something gruesome and dangerous.

So… what do we know about love? What have we been teaching all these centuries? Is our perception of love really based …on love? I think it’s time for us to really study the true meaning of love, Self-respect, respect, Freedom/free will, independence, and equality. What is my place in society? Again… Is it logical that others can decide my life and freedom for me just by writing down a few words … and on what grounds?

In conclusion, we should not be asking: “What are my universal rights under government?” We should understand … and we should believe in the following statement: “my universal rights above government are all the rights derived from my universal freedom.”

Ask yourselves the following questions:

Are pain and fear the dominant factors in your everyday life?
Are your universal rights really yours right now?
Are you your own master?
Are you truly … free?

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Ego, Angst en vrijheid

Ego, de energie die functioneert vanuit de overtuiging van schaarste of gebrek.  Angst is een van de meest gevaarlijke energetische instrumenten van ego. Angst is in staat de mens tot verschillende zaken te bewegen en wanneer “iets”  in staat is de mens zodanig te bewegen tot een doen of nalaten, vooral wanneer de persoon het niet uit vrije wil doet, heeft de persoon een meester. De persoon is dus een mentale slaaf.

a-master-chooses-a-slave-obeys

De volgende effecten van angst kunnen zijn:

Haat 

hate_at_first_sight_by_caitlintheemo-d4vvodq

Dit leidt tot afzondering en geweld naar anderen toe.

Depressie

man-416473_640

Dit leidt tot geen zin hebben in het leven , omdat men vaak angstig is voor het leven in het geheel  of voor de toekomst, of voor mensen. Men raakt vaak depressief omdat men het gevoel heeft het leven, de toekomst of de mensen niet aan te kunnen, en geeft op.

Zelfverachting:

Insecure_Face_2

Doordat men zich onderworpen voelt aan de gedachten en/of meningen van anderen, durft men vaak niet achter hetgeen te staan waarin men gelooft. Men wordt immobiel, er is geen durf om de eigen mening te ventileren, men is gevoelig voor manipulatie en intimidatie …. men laat over zich lopen, en “praat maar mee”, omdat dan daardoor de acceptatie door anderen een mogelijkheid wordt. Dit kan op zowel prive of zakelijk terrein. Men durft niet voor hun eigen recht op te komen.

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Immobiliteit kan ook leiden tot het “Beste stuurlui” syndroom:

Men durft vaak ook niet zelf een bepaalde verandering teweeg te brengen, legt zich erbij neer en na een bepaalde tijd wordt de situatie tegen een mogelijke verandering niet alleen verdedigd, maar men gaat ook in de aanval omdat anderen wel werken aan de verandering. De slaaf beschermt zijn meester, en durft zijn eigen vrijheid niet tegemoet te gaan.

SlaveMaster

Dominantie en manipulatie:

Men wil anderen overheersen, omdat men in staat is te niet geloven in de mogelijkheid dat anderen oprecht van de dominante persoon kunnen houden of die kunnen accepteren. Controle wordt een noodzaak, al voelt de dominerende persoon aan dat de liefde of acceptatie “onderdrukt en/of geforceerd” is, geniet het controleren prioriteit boven het vrijlaten van de persoon.

1414338830_1934397449

Dit dominant gedrag uit zich meestal in de politiek door personen die zichzelf beschouwen als heersers. Deze schromen niet om instrumenten van wetgeving in het leven te roepen om hun wil door te drukken. Manipulatie wordt in dit geval ook zonder terughoudendheid toegepast.

In de liefde kan er ook sprake van zijn van dominantie en manipulatie. De behoefte en noodzaak om steeds te moeten weten waar de partner zich ophoudt, en met wie en waarom is een op dat moment, onoverwinnelijke drang.  Controle is noodzaak, want hoe zal men anders echte liefde kunnen ervaren of realiseren?

Le_Rêve_d'un_flagellant_by_George_Topfer

Het is jammer, omdat wij als mensen vaak niet beseffen hoe sterk we zijn, en dat we door onze angsten te overwinnen een heel andere omgeving kunnen realiseren voor onszelf en anderen.

Uiteraard is er veel meer te zeggen over dit onderwerp, maar ik zal afsluiten  met  de overtuiging dat angst uiteindelijk niets anders is dan een redenering van het verstand, gebaseerd op ervaringen van de angstvallige zelf of ervaringen van anderen, gecombineerd met          de emotie van pijn. Angst is het in gedachten aannemen van de mogelijkheid van een bepaalde uitkomst, het is dus geen feit of realiteit. En wanneer een uitkomst nog geen feit of realiteit is, is men indirect aan het geloven in een leugen. Conclusie, angst is leugen.

8742707669_49ffbc0673_b

Wanneer we in staat zijn de leugen in te zien, zijn we vrij….

free-logo-583fa

Ego, Overheid en Vrijheid

Ego wordt energetisch-spiritueel verklaard als de energievorm die zich manifesteert in de gedachten en emoties met de bedoeling de overtuiging van schaarste en gebrek als realiteit te laten manifesteren.  De instrumenten van ego zijn: pijn, angst voor pijn en leugen.

De verschillende vormen van gebrek kunnen zijn:

Gebrek in immateriële zin: geloof in gebrek aan eigen of authentieke waarde. Gevolgen: jaloezie, dominantie in (liefdes) relaties, manipulatie, zelfbedrog, bedrog, leugens en mondt zich verder uit tot hevige gevechten of moordgevallen, die veelal beginnen met felle discussies waarbij men hun gelijk moet krijgen (als dat nou gepaard gaat met het kleineren en/of vernederen van de ander doet er niet toe), men staat niet open en praat of vecht meer dan men liever luistert.

images (1)

Gebrek in materiële zin: geloof in gebrek aan materieel overvloed zoals geld, middelen, en goederen. Gevolgen: diefstal, roofmoord, oplichting, wanbetaling, en de gevaarlijkste: corruptie.

Om even de focus te beperken op het ontstaan van corruptie:

Uit het instrument van ego, namelijk angst, ontstaat hebzucht. Hebzucht creëert corruptie, en corruptie is de meest meedogenloze vorm van misdaad, omdat het de verzameling is van diefstal, bedrog , oplichting, fraude, en is de oorzaak van een langzame dood die voor duizenden soms miljoenen mensen in één keer wordt bewerkstelligd.

Ego, gestoeld in de overtuiging van leugen van gebrek creëert verder ook de drang om te vechten voor overleving, omdat waarde of energie (leven) niet op een andere manier of tijdstip verkregen kan worden dan op dat moment alleen. Het gaat dus moeten vechten om te kunnen nemen van de ander op dat moment. Het meest ideale voor een corrupteling is dus de toestand waarbij het niet hoeven te vechten geen noodzaak meer is, omdat de kracht van dominantie het vechten anticipeert.

images (6)

De nodige (3) stappen om dominantie over de vrije mensen of burgers te realiseren:

download (2)

Stap 1: het gebruik maken van een geraffineerde creativiteit om de overtuiging van ongelijkheid tussen overheid en burger te indoctrineren. De ongelijkheid vindt zijn basis in de overtuiging dat het hoogste moraal bij de corrupteling ligt. Deze weet immers het beste wat goed is en wat kwaad is. De corrupteling laat geloven dat die de uitgekozen redder is en indoctrineert de rest vervolgens met ongelijkheid, afhankelijkheid en ongeloof in eigen kunnen. Overtuig de rest in hun innerlijk wezen dat zij lager en zwakker staan. Deze indoctrinatie is noodzakelijk omdat de illusie van een terechte machtstoekenning vereist is wil men controle… in de vorm van dominantie…. rechtvaardigen. Hierdoor wordt op elke vorm van weerstand of opstand van de vrije mens of burger geanticipeerd. De burger waant zich bij de gedachte van weerstand of opstand al onterecht bezig te zijn en leert dat ook aan de eigen kinderen en andere landgenoten.

Stap 2: om de continuïteit van overvloed voor zichzelf (de corrupteling) te kunnen garanderen, dient de dominantie in wetgeving vastgelegd te worden.

download (7)

Stap 3: om het recht te laten doen gelden is het toe-eigenen en toepassen van geweldsmonopolie van eminent belang. Uiteindelijk is de angst voor pijn door middel van verbaal of non-verbaal geweld de beste stop achter de deur als controlemechanisme. En bij de meeste mensen is de angst zo diepgeworteld dat men zichzelf voorhoudt dat het beter is om gedomineerd te worden. Men levert hun eigen waarde in voor een leven van onderwerping.

Het besef van eigen waarde en vrijheid is daarom de belangrijkste tegenpool en daarmede het belangrijkste goed, omdat het de hoogste noodzaak is voor Ego om via gemanipuleerde dominantie onze vrijheden te beperken. Minder beweegruimte van de een betekent minder energie dus meer beweegruimte voor de ander meer energie, dat betekent meer kracht of macht.

freedom_quote_2

Maar… vrij zijn in de geest betekent dat u uw eigenwaarde als levend wezen kent, erkent en belijdt. U beseft dan dat ongelijkheid een leugen is. U beseft dat ongelijkheid niet mogelijk is, omdat de menselijke vrije geest zo onbegrensd machtig en creatief is, dat het niet onderworpen kan worden aan onrechtvaardige regels en procedures.

UprisingBanner5

De eigenwaarde creëert ook het besef van hoe belangrijk vrijheid is, omdat wat je van waarde acht voor jezelf, je dat ook vanzelfsprekend belangrijk acht voor de ander. Waarom, omdat hoe vrijer jij kan bewegen in jouw levensrol hoe sterker je bent, en hoe sterker de ander is in zijn of haar levensrol, hoe veiliger we allemaal zijn. Want wanneer een van ons valt, is het dan toch een troost om te mogen verkeren in de gedachten dat er sterke handen om ons heen zijn die ons kunnen opvangen?

Maar voordat we vrijheid kunnen ervaren is het belangrijk om kennis te maken met de informatie over onze innerlijke waarheid. Wie zijn wij? Hoe machtig zijn wij? Wat kunnen wij? Zijn we echt alleen in staat te leven met elkaar op basis van ongelijkheid en repressie? Of kunnen we onszelf toestaan gebruik te maken van onze innerlijke zachte almacht en zodoende met de hoge mate van verkregen intelligentie een samenleving te creëren op basis van vreedzame co-existentie? Kunnen wij onszelf zover brengen om te geloven in een vreedzame samenleving? Wat je gelooft, krijg je, ik…geloof het in ieder geval wel.

Uw levensrol, uw waarheid is met uw geboorte gekomen met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de wereld. Probeer daarom uw eigen innerlijke waarheid en ook de innerlijke waarheid van de ander te ontdekken en wees er vrij in om het te accepteren en het te uiten, want uw waarheid is uw vrijheid en is uiteindelijk het enige wat u achterlaat. Ik denk…. dat de mensheid nu meer waarheid (vrijheid) dan leugen (dominantie) kan gebruiken.

Peace In The Golden Dawn Community

Het negatief effect van de aangenomen sociale wetten.

Allereerst zal er aangegeven moeten worden dat het aannemen van deze wetten zeker voor een bepaald deel van de werkende klasse een goede financiële uitkomst zal bieden. Maar voor een ander deel en een andere groep in de samenleving zijn er gevolgen aan verbonden waarmee, gezien de nieuwe wetgeving, er geen rekening mee is gehouden.

Een van de grote filosofische denkers, Aristoteles, had een hele theorie over beweegredenen en argumenten waarbij dan uitgaande van waarheid, logica en effect een conclusie kon worden getrokken.

Logica: Voor een overzichtelijke analyse voor het realiseren van wettelijke regels, is het van essentieel belang om eerst alle elementen binnen een samenleving in kaart te brengen. Aan de hand van metingen en cijfers zou dan geconstateerd moeten worden wat de feitelijke situatie is om zodoende een zoveel mogelijk realistisch beeld te krijgen, en dan van daaruit logisch te bekijken wat het effect is, met andere woorden welke aspecten en groepen beïnvloeden elkaar direct en indirect, en is het effect positief of negatief? De groepen binnen deze context die elkaar direct beïnvloeden zijn: de producerende elementen werknemers, de werkgevers of bedrijven en het regulerend element, overheid.  De rest van de samenleving wordt ook indirect beïnvloed, hierbij zou rekening gehouden moeten worden met de volgende aspecten: werkloosheid, criminaliteit, corruptie, productiviteit en rendabiliteit.  (Het is mogelijk dat meerdere elementen niet zijn overzien)

Quotation-Gregory-Bateson-logic-Meetville-Quotes-45786

Effect: In dit concreet geval de werknemers die een loonsverhoging ontvangen, beginnende bij 70%. Afhankelijk van de schaalverdeling van een bedrijf zal men het equivalent van de 70% bij alle salarissen moeten aanpassen.  Bijvoorbeeld:  een werknemer verdient SRD  500,00 en zal nu  vermeerderd met SRD 359,60 minimaal SRD 859,60 verdienen. Dat wil zeggen dat een andere werknemer in hetzelfde bedrijf logisch ook een verhoging zal willen.  Een werknemer die SRD 1000,00 verdient zal nu hoogstwaarschijnlijk (afhankelijk van het bedrijf) principieel een verhoging van  SRD 359,60 krijgen, totaal dus SRD 1359,60. Een bedrijf met 10 werknemers zal maandelijks nu minimaal (principieel) SRD 3596,00 meer uitgeven aan salarissen en jaarlijks SRD 43152,00. Op basis van rendabiliteit zal het bedrijf nu een afweging moeten maken, en zal genoodzaakt zijn om meer met minder te doen, het hoeft niet speciaal te zijn dat de werknemers “losgelaten” moeten worden, het minder inzetten van bepaalde machines kan ook een rol gaan spelen. Maar hoe dan ook, de productiviteit zal verminderen.

Verder zijn de pensioenen ook verhoogd naar SRD 5000,00. Geldt dit voor alle ambtenaren? Heeft men een totale som gemaakt van wat die kosten zullen zijn, vermeerderd met de salarissen van spook, ex-spookambtenaren en ex- overheidsfunctionarissen die al jarenlang niet produceren? In dit geval zijn er uitgaven waarbij er geen sprake kan zijn van rendabiliteit. Het is dus “vergooid” geld. En dit zal ongetwijfeld ook drukken op de belastingbetaler.

Quotation-James-Branch-Cabell-logic-humor-man-cynicism-Meetville-Quotes-170189

Conclusie: een deel van de werknemers lopen nu kans ontslagen te worden (werknemers), er kan dus meer werkloosheid ontstaan. Werkloosheid kan leiden tot meer criminaliteit.  De overheid is een regulerend orgaan, en huurt producerende actoren in en ontvangt ook van diezelfde producerende actoren uit de samenleving om dan weer de regulerende elementen binnen dat orgaan (de ambtenaren) meer te gaan betalen, die zelf niet produceren. De werknemers en het bedrijf lopen op lang termijn kans dus nu meer te verliezen, en de niet producerende elementen binnen het regulerend orgaan gaan nu een verhoogd pensioen ontvangen.  Mijn conclusie zal ik genoodzaakt moeten afsluiten met de volgende vragen:

Op wat voor calculatie zijn deze bedragen geconcludeerd? Hoe gaat men de pensioenen van SRD 5000,00 betalen wanneer de ziekenhuizen zelfs al geen suppletie meer kunnen ontvangen? Heeft de overheid een fonds waarbij men de bedrijven zal subsidiëren? Heeft de overheid voorzien in de mogelijkheid dat mensen hun baan kunnen kwijtraken, en hoe zal de overheid deze belasting betalende burgers tegemoetkomen?

Heeft men dus gereguleerd uitgaande van realistische gegevens en of feiten? Op welke logische redenen zijn deze besluiten gebaseerd? En is men wel degelijk nagegaan wat de effecten van deze regels of besluiten zouden kunnen zijn?

quote-logic-like-whiskey-loses-its-beneficial-effect-when-taken-in-too-large-quantities-lord-dunsany-54072

Bedelcultuur….Surinaamse trots?

580_Image_begging_110843258

“Gim’ wan lekkers noh”…één van de meest voorkomende uitspraken in onze samenleving. We zouden denken dat het alleen de zwervers of straatbedelaars zijn die zich op deze manier uitlaten. Maar vreemd genoeg heeft deze uitspraak zijn oorsprong gevonden in een heel andere vorm op een heel ander niveau een aantal jaar geleden. Het schijnt werkelijk zo te zijn dat Kodjo, Mentor en Present één van de laatste Surinamers waren die zichtbaar het lef en zelfrespect hadden zich moedig te verzetten tegen ongerechtigheden. Zij waren bereid hun leven te geven voor een menswaardig bestaan en hebben het uiteindelijk ook gedaan op de brandstapel.

Tegenwoordig is er niet eens meer sprake van vechten voor een goed bestaan, men kent dat niet meer in geliefd Suriname, omdat men niet eens de moeite meer wil nemen om zelf vooruit te komen.

begging-for-money-300x250

De media staan vol van (politieke) organisaties en landen die steeds maar schenkingen doen en/of doneren aan Suriname. En vol trots worden de giften ook nog in ontvangst genomen. De uitlating van “gim wan lekkers noh” heeft een ieder geïnfecteerd en kent status noch opleiding, en de infectie blijft maar uitbreiden en kweekt diepe stevige wortels.

Geen respect 
Onze jonge mensen zijn niet eens meer gemotiveerd om te studeren of te werken omdat grote delen van de generaties daarvoor het altijd ook zo hebben gedaan…op alle niveaus. Gestructureerd bedelen of gewoon datgene ‘nemen’ wat zij graag willen is dan een betere optie.

Men schijnt te vergeten dat degene die jouw ‘helpt’ of ‘steunt’ nooit oprecht respect voor je kan hebben omdat je met deze houding van hulpeloosheid toont niet eens zelfrespect te hebben. Dus als je niet eens respect hebt voor jezelf door te tonen dat je met je gaven en je talenten zelfstandig jezelf kan opbouwen, maar steeds zegt “geef me noh, want ik heb wel, maar ik kan niet, doe jij het dan geef je me een beetje”, hoe gaat de ander respect voor jou hebben?

bc3c3f6396f4d712f251c9c41fc7b299

En hoe kunnen we verwachten dat onze kinderen zelf initiatief nemen en de handen uit de mouwen steken om gezamenlijk de doelen te realiseren? Als ze al die jaren naar het voorbeeld van ons, de volwassenen of de voorbeeldfiguren, hebben gekeken was het alleen maar passiviteit en bedelen, en zij denken nu ook dat het zo hoort.

Samen doen 
De Surinaamse gemeenschap bestaat voor 60% uit jongeren. We hebben zoveel power, maar wat doen we ermee? Als we nu samenkomen en zelf aanpakken, kunnen we bergen verzetten.

quote-Miguel-De-Cervantes-never-stand-begging-for-that-which-you-91072
We zijn te rijk, te sterk en te mooi om te bedelen en steeds te wachten op actie van eindverantwoordelijken die klaarblijkelijk hun verantwoordelijkheid niet willen dragen. Laten we samenkomen en de tools die onze Maker ons gegeven heeft gebruiken, laten we onze trots en zelfrespect aanwenden door onszelf en elkaar te laten zien wat we kunnen doen, door te doen.

Jarenlang hebben eindverantwoordelijken op alle niveaus gesproken maar doen kennen ze niet. Laten wij van deze generatie de rollen omkeren, laten wij doen en niet zoveel praten. Laten wij gezamenlijk en strategisch op basis van zelfrespect en respect opbouwen.

future-crystal-ball-300x270

De Surinaamse “nee”

Ik kan het mis hebben maar het valt op dat wij Surinamers een aparte manier van communiceren hebben. We kunnen niet gewoon duidelijk aangeven wanneer we iets niet willen. Het lijkt alsof we geen nee durven te zeggen. Wanneer je met iemand een zakelijke afspraak wil maken en informeert naar de mogelijkheden, is het ongewoon dat men heel moeilijk een duidelijke “ nee” zal geven. Men stemt gewoon op dat moment toe, wetende dat het niet zal kunnen. Het gevolg is dat we dan achter de persoon moeten aanzitten, die wij uiteindelijk zullen, moeten en willen betalen voor hun nog te leveren dienst of produkt. Maar wanneer het eenmaal geleverd is, dan moet de betaling wel meteen geschieden.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Werkwijze van “nee”.

Er wordt afgestemd waarbij de persoon iets moet doornemen en jou zal laten weten of het doorgaat of niet. De afspraak is dus nog niet officieel. De persoon wist al vanaf het gesprek dat die het niet wil of kan doen, maar geeft dat niet meteen aan. “Ik bel je morgen om je te laten weten.” Je maakt na 2 tot 3 dagen contact met de persoon. Of er wordt dan niet opgenomen of er wordt aangegeven dat er over een week een antwoord wordt gegeven. Twee weken verder nog geen antwoord. Men vindt negeren de beste manier van omgaan omdat jij als wachtende het toch zal vergeten, opgeven en met rust zal laten. Het is de Surinaamse nee. Men gaat er waarschijnlijk vanuit dat het beleefd is gewoon niet terug te koppelen want een duidelijke en directe nee zou misschien onaardig overkomen?  En wanneer je de persoon dan tegenkomt een keertje dan wordt er geen woord over gerept, maar de persoon is dan wel heel vriendelijk, houdt small talk (wel een heel ingekorte small talk) en gaat verder.

Laten we nu van uitgaan dat de afspraak al is gemaakt: bijvoorbeeld een monteur die moet langskomen om een apparaat te repareren.  Verschijnt niet, en neemt niet op wanneer er gebeld wordt. Waar het op lijkt in deze gevallen is dat men liever ja zegt omdat jij als klant dan geen verdere afspraken zal maken. Dat is ook een van de vele vormen van de Surinaamse “nee”. De monteur weet dat hij het niet zal halen, maar wil tegelijkertijd jou niet kwijt als klant. Dus om jou als klant “voor de gek  te houden” komt beter uit voor hem omdat hij in de tussentijd dan snel zijn andere klanten (die hij ook voor de gek houdt) kan afwerken en alsnog geld kan ontvangen, voor zijn laat nagekomen afspraken.

Het niet durven nee te zeggen zal in enige mate ook wel verband kunnen hebben met het gegeven dat velen in een “overleversmode” verkeren. In mijn ander stuk “ Wij hosselaars van Suriname” wordt al diep daarop ingegaan. De hosselmentaliteit zorgt voor onrust, haast en dwangmatigheid.  Het maakt dat we niet in alle rust eerlijk kunnen aangeven waar we wel of niet voor staan. Het maakt ook vooral dat we alles zo snel mogelijk willen aangrijpen ongeacht wat het met de ander doet en ongeacht de eigen slechte reputatie die het met zich meebrengt. Zo iemand vindt het niet eens belangrijk dat men weet dat hij niet te vertrouwen is. Dus hij ontziet zijn eigen waarde, hoe zal hij jouw waarde zien? En zo ontstaat er veel wantrouwen, en dat zorgt op zich weer voor afstand. Hoe kunnen we met elkaar leven of vooruitkomen wanneer we elkaar niet kunnen vertrouwen?

say-no

Beste Srananmang op wie het betrekking moge hebben …. Is het niet voordelig om liever meteen aan te geven waar het op staat? Mocht de zakelijke afspraak niet meer doorgaan voor die ene keer, heb je de “verloren” klant juist gewonnen. Want die heeft geen vervelende ervaring met jou gehad. Men kan op jouw woord rekenen, omdat je karakter toont en karakter wekt vertrouwen. En vertrouwen dwingt respect af, en respect zorgt voor meer klanten.