Rumi Knoppel: Over mijn eBook betreffende uitstelgedrag

Mijn nieuwe eBook genaamd Two Step Guide To Breaking Procrastination is voor diegenen die worstelen met uitstelgedrag. Dit eBook is niet alleen handig voor volwassenen maar ook voor ouders die hun kinderen vanaf veertien jaar willen en moeten begeleiden op het gebied van studeren en andere gestelde doelen in het leven.

Als auteur, die al zeventien jaar bezig is geweest met Transformatie/Imago Coaching, ben ik veel klanten tegengekomen die op een gegeven moment altijd het punt bereiken waarop ze te maken krijgen met uitstelgedrag als het gaat om hun transformatie. Transformatie is het proces tussen het startpunt voor het bereiken van een doel en het doel zelf.

Het is het moment waarop dingen hun oude vorm moeten verlaten en alles moeten afscheuren wat niet meer van nut is, om die verandering te kunnen maken. En veranderen naar een nieuwe versie en vasthouden aan de nieuwe versie van jezelf vergt veel discipline, meer specifiek veel mentale discipline. En voor prestatie is de liefdesenergie de machtigste energie die men nodig heeft voor het gestelde doel.

Hoewel ik niet pretendeer de ultieme expert op dit gebied te zijn, heb ik wel een oplossing ontwikkeld en hoewel ik ook niet beweer dat het DE oplossing is, is het zeker wel EEN oplossing voor het omgaan met uitstelgedrag, die door de jaren heen zijn waarde heeft bewezen.

Deze twee stappen zijn kort en krachtig en behandelen de innerlijke en emotionele kant van wat nodig is om deze uitdaging aan te kunnen, en het behandelt ook de praktische kant die nodig is om het innerlijke naar het praktische te vertalen.

De manier waarop we situaties in ons leven bekijken en niet bekijken, bepaalt elke uitkomst. Met een goed perspectief heb je de helft van de strijd al gewonnen, maar het daadwerkelijk doorstaan ​​van het moment of de momenten waarop woorden en gedachten niet genoeg zijn, is de sleutel tot succes.

We onderschatten de kracht en het (on)bedoelde bedrog van emoties, zeker gezien het feit dat emoties zowel krachtig als heel sluw kunnen zijn. Het is een subliminale staat van oorlog waarin we leven, voortdurend vechtend tegen emoties en gedachten die ons of onze doelen niet dienen. Het eenvoudig maar effectief houden is een benadering die ik in het eBook heb gebruikt, maar desalniettemin hangen de uiteindelijke resultaten af ​​van de wilskracht en verantwoordelijkheid van de lezer zelf.

Maak er een gewoonte van om een ​​gewoonte te doorbreken!

Het eBook is verkrijgbaar op Amazon, in de Engelse versie. Nederlanse versie onderweg!!

Advertentie

Rumi Knoppel: About my eBook on Procrastination

Two Step Guide To Breaking Procrastination is a self-help eBook for those who struggle with procrastination. Parents who want and need to guide their children from the age of fourteen and up, regarding matters of studying and other set goals in life.  

The author, being a Transformational/Image Coach for seventeen years, has come across a lot of clients who at some point always reach the point of dealing with procrastination when it comes to their transformation. Transformation is the process in between the starting point for reaching a goal, and the goal itself.
It is the moment in which things must leave their old form and tear off all that is not of use anymore, in order for it to make that change. And changing to a new version and holding on to the new version of yourself takes a lot of discipline, more specifically mind discipline. And for achievement, the most powerful force is the energy of love one has for the set goal. 

Although I do not pretend to be the ultimate expert on the subject, I did develop a solution and although it is not claimed to be THE solution, it definitely is A solution for dealing with procrastination, that has proven it’s worth over the years.

These two steps are short and sweet and cover the internal and emotional side of of what is necessary on how to look at this challenge, and it also covers it the practical side which is necessary for translating the internal to the practical.


The way we see and not see situations in our lives determine every outcome. Perspective is winning half the battle but actually powering through the moment or moments when words and thoughts are merely not enough, is the key to success.

We underestimate the power and (un)intended deceit of emotions, especially given the fact that emotions can be both powerful and very cunning. It is a subliminal state of war in which we live, constantly battling emotions and thoughts that do not serve us or our goals. Keeping it simple yet effective is an approach I used but nevertheless, the ultimate results depend on the willpower and responsibility of the reader him or herself.
​​​​​​​
Enjoy making a habit of breaking a habit!

The eBook “Two Step Guide To Breaking Procrastination” is now available at Amazon for USD 2.99.