Een sterke samenleving

Wanneer kunnen we spreken van een sterke samenleving?  Wanneer er sprake is van welvaart, welzijn en ontwikkeling?

We zouden dan eerst moeten nagaan wat deze woorden betekenen:

Welvaart: Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/welvaart

Welzijn: Het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht.
Welzijn is iets dat mensen individueel beleven. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit en culturele bloei dan door economische vooruitgang.

Gevonden op: http://www.webrichtlijnen.nl/ondersteuning/begrippenlijst

Ontwikkeling: Natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags-en handelingsmogelijkheden verwerft 2)vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden voor specifieke handelingen 3)in de zin van volksontwikkeling of ontwikkelingswerk:onderdeel of aspect van volwassenenvorming of volwasseneneducatie gericht op het vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ontwikkeling

Interpretatie:

Het mooie, maar ook tegelijkertijd het meest  uitdagende van de taal  is de mogelijkheid van interpretatie van de verschillende woorden of zinnen die gebruikt worden tijdens het communiceren. En interpretatie is vrijwel altijd voor wel of niet in belangrijke mate subjectief. En om eenduidigheid  te bereiken, is een bepaalde mate van objectiviteit vereist.  Omdat objectiviteit uit het geheel van de verscheidenheid van subjectiviteiten ontstaat, zal als gevolg hiervan de volledige mate van de volle honderd procent objectiviteit niet bereikt kunnen worden.

Hoe richten we dus een samenleving in die gestoeld is op objectieve opbouwende normen en waarden, die in beginsel een subjectieve oorsprong hebben,  rekening houdende met de verschillende belangen die in belangrijke mate onlosmakelijk verbonden zijn aan de verschillende emoties van de mens?

Objectief algemeen belang op basis van de rede.

Objectieve belangen kunnen worden gediend door eerst de subjectieve belangen in kaart te brengen en dan vanuit dat perspectief een structuur in te richten op basis van een objectief algemeen belang, beredeneerd vanuit de rede.  Rede: argumenten of beweegredenen gebaseerd op logica, feiten en effecten. Onze normen en waarden zouden een opbouwend effect kunnen hebben wanneer wij als mensheid beseffen wat de onderliggende principes van deze normen en waarden zijn, en wat die betekenen.

Principes en universele rechten

Universeel : Algeheel, Algemeen, Alzijdig

gevonden op: http://www.complete-encyclopedie.nl/Woordenboek/Synoniemen+U/pagina%202/Universeel/

Principes: grondoorzaak grondbeginsel, grondstelling, idee, stelregel

gevonden op: http://www.woorden-boek.nl/woord/principe

Kort samengevat:

Wat is de grondstelling waar wij als mensen over het algemeen vanuit mogen gaan wanneer het aankomt op wat wij wel of niet mogen doen? Of anders gezegd:

Wat zijn  onze posities tegen over elkaar in de maatschappij?Wie is bevoegd om welke handelingen te verrichten tegen een ander, op grond waarvan en onder welke omstandigheden? Wie is ook bevoegd te bepalen wat de person zelf, en wat anderen wel of niet mogen? Bij wie begint het en waarom, wat is de maatstaf?

De basis rechten of universele rechten:

freedom-of-speech-156029_640

Vrijheid:

Is het gegeven dat elk mens vrij is in denken, spreken en handelen. De basisrechten die hieruit voortvloeien zijn onderdak, voeding, ontplooiing, gelukzaligheid, en bovenal het recht op zelfbeschikking.

Rechtvaardigheid

Het gegeven dat elk mens het recht heeft om zelf te bepalen over zijn inkomsten en door geen enkel ander mens of groep mensen verplicht gesteld kan worden om zijn verdiende inkomsten af te staan tegen zijn wil (belasting), en hij dat omgekeerd ook niet verwacht en/of doet.

No-free-man-shall-ever-be-debarred-the-use-of-arms

Het gegeven dat elk mens het recht heeft zichzelf te beschermen op welke wijze hij dat ook als rechtvaardig ervaart, zonder bemoeienis van een ander of een groep mensen.

Het gegeven dat geen enkele vrijheid van de een de vrijheid van de ander zal beperken.

Gelijkheid

Het gegeven dat elk mens gelijk staat aan de ander. Geen enkel mens kan dus een regel opstellen voor een ander waarbij de regelgever zichzelf bevoorrecht op welk wijze dan ook. Het gegeven dat geen enkele vrijheid van de een de vrijheid van de ander zal beperken.

Onafhankelijkheid

Het gegeven dat geen enkel mens in welke vorm dan ook, toestemming moet vragen aan een ander of hij op een bepaalde manier mag leven of een bepaald beroep of bedrijf mag uitoefenen (vergunningen).

Hooguit kan in het algemeen belang wel afgestemd worden over de lokatie waar het beroep uitgoefend zal worden, uitgaande van een bestemmingsplan.

Afspraken

Het gegeven dat men op basis van ruilwaarden die voor beide partijen van belang zijn de daarop aansluitende toezeggingen overeenkomt en honoreert.

Consequenties

Het gegeven dat er maatregelen bestaan die automatisch ontstaan wanneer een of een der partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Deze maatregelen zijn gericht op verzekeren van het nakomen van de reeds gemaakte afspraken.

Leiderschap

Het gegeven dat een persoon of groep personen met scherpe inzichten deze aanwenden in het belang van zichzelf, maar daarmede ook in het belang van anderen. Deze inzichten worden zoveel mogelijk overgedragen aan belanghebbenden met het doel die te versterken.

Transparantie

Het gegeven dat alle informatie, het algemeen belang rakende,  openbaar is waarvan ook de juiste betekenis duidelijk is voor alle belanghebbenden. Op basis hiervan maakt een ieder bewuste keuzes die weer effect zullen hebben op het individueel en gemeenschapsbelang.

Integriteit

Het gegeven dat elke vorm van oprechtheid aangewend wordt bij het behartigen van de belangen van belanghebbenden  voor zowel commerciële- als gemeenschapsbelangen. Hierop aansluitend zullen alle procedures en processen zodanig op basis van een constante openbare transparantie ingericht zijn, dat de oprechtheid gewaarborgd is en het ook onder constante monitoring onderhevig is.

Het beoogd objectief algemeen belang acht de principes zoals hierboven omschreven van hoogste waarde. Binnen deze context is de voorlopige uitkomst dat geen enkele regel (wettelijk of niet-wettelijk) deze universele rechten mogen, kunnen aantasten, beperken of overstijgen, omdat geen enkele moraal dit kan rechtvaardigen wanneer er besef is van totale gelijkheid.

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Het politiek systeem, gezien de geschiedenis, is ontstaan uit en leeft voort op hierarchie, geweld en onderdrukking. Hierachie impliceert een meerdere die over een mindere heerst, waarbij er dus sprake is van onderdrukking. En onderdrukking, vroeg of laat, leidt tot conflict. Een samenleving die functioneert binnen de structuren van het huidig politiek systeem is een samenleving die verkeert in een psychologische burgeroorlog.

De massa die zich makkelijk beet laat nemen door doorgewinterde politici is dus ook de massa die via stemmen en wetgeving voor de rest van de bevolking binnen die gemeenschap zal bepalen wat het doen en laten zal zijn. Een wel of niet hierop gebaseerde eerlijke conclusie is dat de minder kritische mensen voor de kritische mensen bepalen.

animal meeting

Macht in de handen van een kleine groep mensen of een persoon leidt overmijdelijk tot chaos, omdat de overheerste groep een en al afhankelijk is van de willekeur van de kleine groep machtigen die uiteindelijk gekozen wordt door de beetgenomen massa. En deze kleine groep machtigen zijn veelal wel degenen die functioneren vauit de principe van geweld en onderdrukking.

Is het dan vreemd dat geweld en chaos zegeviert binnen en vanuit het politiek systeem?       Is het niet tijd geworden dat wij als mensen beseffen dat geen enkel mens boven een ander kan staan omdat daarvoor van meet af aan geen rechtvaardiging bestaat?

077973c5d09507a2456551557e87dbca-d6uc0qv

Een sterke samenleving is niet een samenleving die aangestuurd wordt door wiloplegging, dwang en geweld waarbij er misbruik gemaakt wordt van de afhankelijkheids positie van de groep mensen die in (geestelijke) armoede verkeren.

Een sterke samenleving is een samenleving aangestuurd door de overtuiging van ideeën, logica, rede, feiten en de daaruit voortvloeiende effecten, uitgaande van de principes van de universele rechten, waarbij men geestelijk en materieel verrijkt wordt (welzijn, welvaart en ontwikkeling)

quote-your-government-is-no-longer-mine-scott-nearing-134300

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: