Verkiezingen,ontwikkeling, en meesters en slaven van Suriname.

We stemmen een keer in de 5 jaar, maar op wie stemmen we?

Tot nu doen alle politieke partijen (met uitzondering van enkele partijen) “zaken” door te “spelen” met de zetelverdeling.

Wanneer men uiteindelijk op het podium staat weten we zo zoetjes al wat wij als burgers zullen aanhoren; scheldkannonades naar de andere politieke partijen zodat de scheldenaar daardoor hopelijk als “volksredder” gezien kan worden. Men kan alleen beloven, maar een belofte is geen garantie. Een verkiezingscampagne is het kunnen verkopen van beloften. En degene die koopt, betaalt een dure prijs. Men geeft niet op een cijfermatige en/of wetenschappelijke wijze aan hoe realistische veranderingen teweegebracht kunnen worden die nodig zijn voor vooruitgang.

Maar tot nu toe heeft geen enkele “volksredder” gesproken over duurzame oplossingen, en helemaal niet eens wat de oorzaken zijn van de wantoestanden in het land.

Het volk bepaalt.

Maar wat nog erger is, is dat het volk verdeeld is in kritische mensen en niet-kritische mensen. Men kiest nu meer uit wanhoop voor het “mindere” kwaad. Een burger heeft zelf tijdens een interview aangegeven dat hij er van bewust is dat de partij waarop hij gaat stemmen ook steelt, alleen “steelt die niet zoveel als de andere.” Zal het zo zijn dat de burger alle geloof in iets goeds of nieuws heeft verloren dat men maar het kwade accepteert, zolang  het maar het mindere kwaad is?

Dit is erg omdat veelal de afhankelijk denkende mensen er vanuit gaan dat de oude, bekende mensen echt voor een betere toekomst kunnen zorgen voor hun, en dat is hun goed recht. Maar wat het stemmen met zich meebrengt is dat deze zelfde afhankelijk denkende groep die tevens niet kritisch is, volgens dit “democratisch” systeem via het kiesstelsel en stemgedrag bepaalt dat de andere onafhankelijk – kritisch denkende mensen ongewild ook onder een  bewind van onkundige mensen valt.

Men kiest meer voor onverstandige en gevaarlijke mensen. Maar  niet voor vreedzame, kritisch-denkende, en kundige mensen. Oh…wacht even… die zijn er vrijwel niet in de politiek, en degenen die er eventueel zouden zijn gaan of meewerken met de gevaarlijke onverstandigen of worden weggewerkt.

Animal-Farm-001

Het is jammer dan dat uiteindelijk gedegen, verantwoordelijke burgers gebukt moeten gaan onder een bewind van gevaarlijke en onverstandige mensen, die de macht en instrumenten van wetgeving tot hun beschikking hebben. In plaats deze dienaars het land dienen, worden de ondernemende burgers klanten tevens concurrenten, en ook bedelaars van deze dienaars.

doomed

Zolang we niet gaan beseffen dat geen enkel mens op wat voor wijze dan ook gedwongen kan worden door een ander mens om een bepaald leven te leiden zullen wij als mensen, als Surinamers er niet beter van worden. En helemaal niet wanneer de dwangmatige heerser verbaal of non-verbaal geweld als normaal beschouwd,

Zelf kennis is de eerste stap naar de kennis van anderen en de onderlinge relatie naar elkaar.

Kennen we onszelf wel? Kent u uw positie als burger in de maatschappij? Als u naar de geschiedenis kijkt, en niet iemand bent met “connecties”, kunt u echt zeggen dat de (r)overheid  uw leven heeft verbetert? Vindt u het normaal dat anderen het recht hebben om bepaalde zaken voor u te bepalen zoals de verplichting om te betalen voor bepaalde belastingen, verzekeringen, en boetes voor verzekeringen?

Bent u een meester, of heeft u een meester?

 

Advertentie

Een sterke samenleving

Wanneer kunnen we spreken van een sterke samenleving?  Wanneer er sprake is van welvaart, welzijn en ontwikkeling?

We zouden dan eerst moeten nagaan wat deze woorden betekenen:

Welvaart: Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/welvaart

Welzijn: Het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht.
Welzijn is iets dat mensen individueel beleven. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit en culturele bloei dan door economische vooruitgang.

Gevonden op: http://www.webrichtlijnen.nl/ondersteuning/begrippenlijst

Ontwikkeling: Natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags-en handelingsmogelijkheden verwerft 2)vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden voor specifieke handelingen 3)in de zin van volksontwikkeling of ontwikkelingswerk:onderdeel of aspect van volwassenenvorming of volwasseneneducatie gericht op het vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/ontwikkeling

Interpretatie:

Het mooie, maar ook tegelijkertijd het meest  uitdagende van de taal  is de mogelijkheid van interpretatie van de verschillende woorden of zinnen die gebruikt worden tijdens het communiceren. En interpretatie is vrijwel altijd voor wel of niet in belangrijke mate subjectief. En om eenduidigheid  te bereiken, is een bepaalde mate van objectiviteit vereist.  Omdat objectiviteit uit het geheel van de verscheidenheid van subjectiviteiten ontstaat, zal als gevolg hiervan de volledige mate van de volle honderd procent objectiviteit niet bereikt kunnen worden.

Hoe richten we dus een samenleving in die gestoeld is op objectieve opbouwende normen en waarden, die in beginsel een subjectieve oorsprong hebben,  rekening houdende met de verschillende belangen die in belangrijke mate onlosmakelijk verbonden zijn aan de verschillende emoties van de mens?

Objectief algemeen belang op basis van de rede.

Objectieve belangen kunnen worden gediend door eerst de subjectieve belangen in kaart te brengen en dan vanuit dat perspectief een structuur in te richten op basis van een objectief algemeen belang, beredeneerd vanuit de rede.  Rede: argumenten of beweegredenen gebaseerd op logica, feiten en effecten. Onze normen en waarden zouden een opbouwend effect kunnen hebben wanneer wij als mensheid beseffen wat de onderliggende principes van deze normen en waarden zijn, en wat die betekenen.

Principes en universele rechten

Universeel : Algeheel, Algemeen, Alzijdig

gevonden op: http://www.complete-encyclopedie.nl/Woordenboek/Synoniemen+U/pagina%202/Universeel/

Principes: grondoorzaak grondbeginsel, grondstelling, idee, stelregel

gevonden op: http://www.woorden-boek.nl/woord/principe

Kort samengevat:

Wat is de grondstelling waar wij als mensen over het algemeen vanuit mogen gaan wanneer het aankomt op wat wij wel of niet mogen doen? Of anders gezegd:

Wat zijn  onze posities tegen over elkaar in de maatschappij?Wie is bevoegd om welke handelingen te verrichten tegen een ander, op grond waarvan en onder welke omstandigheden? Wie is ook bevoegd te bepalen wat de person zelf, en wat anderen wel of niet mogen? Bij wie begint het en waarom, wat is de maatstaf?

De basis rechten of universele rechten:

freedom-of-speech-156029_640

Vrijheid:

Is het gegeven dat elk mens vrij is in denken, spreken en handelen. De basisrechten die hieruit voortvloeien zijn onderdak, voeding, ontplooiing, gelukzaligheid, en bovenal het recht op zelfbeschikking.

Rechtvaardigheid

Het gegeven dat elk mens het recht heeft om zelf te bepalen over zijn inkomsten en door geen enkel ander mens of groep mensen verplicht gesteld kan worden om zijn verdiende inkomsten af te staan tegen zijn wil (belasting), en hij dat omgekeerd ook niet verwacht en/of doet.

No-free-man-shall-ever-be-debarred-the-use-of-arms

Het gegeven dat elk mens het recht heeft zichzelf te beschermen op welke wijze hij dat ook als rechtvaardig ervaart, zonder bemoeienis van een ander of een groep mensen.

Het gegeven dat geen enkele vrijheid van de een de vrijheid van de ander zal beperken.

Gelijkheid

Het gegeven dat elk mens gelijk staat aan de ander. Geen enkel mens kan dus een regel opstellen voor een ander waarbij de regelgever zichzelf bevoorrecht op welk wijze dan ook. Het gegeven dat geen enkele vrijheid van de een de vrijheid van de ander zal beperken.

Onafhankelijkheid

Het gegeven dat geen enkel mens in welke vorm dan ook, toestemming moet vragen aan een ander of hij op een bepaalde manier mag leven of een bepaald beroep of bedrijf mag uitoefenen (vergunningen).

Hooguit kan in het algemeen belang wel afgestemd worden over de lokatie waar het beroep uitgoefend zal worden, uitgaande van een bestemmingsplan.

Afspraken

Het gegeven dat men op basis van ruilwaarden die voor beide partijen van belang zijn de daarop aansluitende toezeggingen overeenkomt en honoreert.

Consequenties

Het gegeven dat er maatregelen bestaan die automatisch ontstaan wanneer een of een der partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Deze maatregelen zijn gericht op verzekeren van het nakomen van de reeds gemaakte afspraken.

Leiderschap

Het gegeven dat een persoon of groep personen met scherpe inzichten deze aanwenden in het belang van zichzelf, maar daarmede ook in het belang van anderen. Deze inzichten worden zoveel mogelijk overgedragen aan belanghebbenden met het doel die te versterken.

Transparantie

Het gegeven dat alle informatie, het algemeen belang rakende,  openbaar is waarvan ook de juiste betekenis duidelijk is voor alle belanghebbenden. Op basis hiervan maakt een ieder bewuste keuzes die weer effect zullen hebben op het individueel en gemeenschapsbelang.

Integriteit

Het gegeven dat elke vorm van oprechtheid aangewend wordt bij het behartigen van de belangen van belanghebbenden  voor zowel commerciële- als gemeenschapsbelangen. Hierop aansluitend zullen alle procedures en processen zodanig op basis van een constante openbare transparantie ingericht zijn, dat de oprechtheid gewaarborgd is en het ook onder constante monitoring onderhevig is.

Het beoogd objectief algemeen belang acht de principes zoals hierboven omschreven van hoogste waarde. Binnen deze context is de voorlopige uitkomst dat geen enkele regel (wettelijk of niet-wettelijk) deze universele rechten mogen, kunnen aantasten, beperken of overstijgen, omdat geen enkele moraal dit kan rechtvaardigen wanneer er besef is van totale gelijkheid.

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Het politiek systeem, gezien de geschiedenis, is ontstaan uit en leeft voort op hierarchie, geweld en onderdrukking. Hierachie impliceert een meerdere die over een mindere heerst, waarbij er dus sprake is van onderdrukking. En onderdrukking, vroeg of laat, leidt tot conflict. Een samenleving die functioneert binnen de structuren van het huidig politiek systeem is een samenleving die verkeert in een psychologische burgeroorlog.

De massa die zich makkelijk beet laat nemen door doorgewinterde politici is dus ook de massa die via stemmen en wetgeving voor de rest van de bevolking binnen die gemeenschap zal bepalen wat het doen en laten zal zijn. Een wel of niet hierop gebaseerde eerlijke conclusie is dat de minder kritische mensen voor de kritische mensen bepalen.

animal meeting

Macht in de handen van een kleine groep mensen of een persoon leidt overmijdelijk tot chaos, omdat de overheerste groep een en al afhankelijk is van de willekeur van de kleine groep machtigen die uiteindelijk gekozen wordt door de beetgenomen massa. En deze kleine groep machtigen zijn veelal wel degenen die functioneren vauit de principe van geweld en onderdrukking.

Is het dan vreemd dat geweld en chaos zegeviert binnen en vanuit het politiek systeem?       Is het niet tijd geworden dat wij als mensen beseffen dat geen enkel mens boven een ander kan staan omdat daarvoor van meet af aan geen rechtvaardiging bestaat?

077973c5d09507a2456551557e87dbca-d6uc0qv

Een sterke samenleving is niet een samenleving die aangestuurd wordt door wiloplegging, dwang en geweld waarbij er misbruik gemaakt wordt van de afhankelijkheids positie van de groep mensen die in (geestelijke) armoede verkeren.

Een sterke samenleving is een samenleving aangestuurd door de overtuiging van ideeën, logica, rede, feiten en de daaruit voortvloeiende effecten, uitgaande van de principes van de universele rechten, waarbij men geestelijk en materieel verrijkt wordt (welzijn, welvaart en ontwikkeling)

quote-your-government-is-no-longer-mine-scott-nearing-134300

What are my universal rights under Government?

What are my universal rights under Government?

From January 2003 up until January 2004 I had the experience of having to face death, every day. I lost about 40 pounds in 45 – 50 days, and after that my system continued on breaking down. I could not eat, I could not sleep. The doctors could not explain it because clinically everything was alright. Eventually, life left with me no one to depend on, in a sense that no one knew what to do or how to do it. Pain and fear became my masters.

Life itself thought me a valuable lesson. I learned that pain and fear were already present, and that they always would be… but neither fear nor pain had the power to be my master. I learned that to focus on becoming my own master was the most important thing in life. Because then you can become truly free. And what is a human being without freedom? I came out of this experience with a message I have been sharing since then.

a-master-chooses-a-slave-obeys

Has anyone ever insulted you? Has anyone ever cheated on you? What about the other way around? Have you ever insulted anyone or cheated on anyone? And what about the positive side… has anyone ever made you feel loved, wanted or gifted? Have you ever mad anyone feel loved, wanted or gifted? We don’t want to get hurt, but how often do we hurt ourselves and/ or others. We want to be loved but how often do we really love ourselves and/ or others. Subconsciously, most of the time…we say… “they are doing this to me”, but in fact it is: “we are doing it all to each other.”

This energy of pain, fear, joy and love…This…is universal, this is what unites us. This binds us, this is what makes us all equal.

We have not created our own bodies, and we have not created our own personalities. We have not created ourselves. Our bodies and personalities have been created, not by man but by an invisible, boundless, limitless, timeless, incomprehensible and very powerful force. Therefore a universal right to me, is an immeasurable virtue inherent to our very existence driven by the force of freedom that no man has created himself… or is able to.

Therefore… no man has the power nor the right to give or take away these universal rights from another because they are not his to give or take away in the first place.

For now I would like to discuss three basic universal rights. What are these universal rights and what do they mean to me? And, of course… what rights the individuals of government definitely do and should not have:

First universal right: The right to prosper. As a free individual you and you alone are free to decide on how to spend the fruits of your labor. In which case the government has no right to tax your income. No man has the right to force another man to give up part of his earnings, simply because the enforcer claims to know best on how to spend it in order to create a better society.

In_India_the_main_criticism_is_that-_Socialism_for_the_rich_and_capitalism_for_the_poor

– We are trained to believe that it is normal that we can be forced to pay taxes, even when we are not really sure what this money is being spent on. Poverty, crime, violence, invasions in countries and wars have worsened. So… being forced to pay taxes… is not normal.

Abdulredha_Buhmaid_on_floor

– We are trained to believe that It is normal that we can be forced to pay taxes, even though we never really have given our consent in the first place, have we? Can we truly speak of freedom when we can be forced to pay for something we have never given our consent for? So…being forced to pay taxes …is not normal.

ME_238_AddedValue1

The second universal right:

1132007infringers

 

The right to protect yourself at all cost, under any circumstances, against anyone…regardless of their status or title. The government does not have the right to monopolize and/ or justify violence. No man has the right to arm himself, disarm others and then impose laws which grant him the justification of force on those who are non-violent. Also, no one has the right to force another or a child of another to go in to an army to learn how to kill for whatever reason.

תרגיל גדודי קרקל

We are trained to believe that it is normal that a small group of strangers can dictate our lives, just by writing down a few words, and then backing these words up with guns. Can we truly speak of justice when the ones who swore to serve and protect us have the power to intimidate, assault or even kill us, simply when we disagree? So to believe this… is not normal.

Minnesota_Peace_Team-20080904

 

The third universal right: Freedom of speech and expression. Your thoughts are yours and yours alone. The government does not have the right to censorship. Not even when freedom of speech is hurtful. If freedom of speech would never be hurtful, it would not really be freedom of speech would it?

4493827337_6db38f899f_z

These self-proclaimed rights of government are no acts of leadership, they are acts of tyranny.

True leadership is when people, out of their free will, want to go along with the plan or idea of the so called leader. Free will… based on creativity and logic. Not based on fear backed up by force. You see, when the right to force becomes the norm, creativity, logic and consent become unnecessary…then it becomes dangerous… because…why be creative when everyone already believes that they just have to do what you say, no matter what?

superhero-296963_640

Within the concept of government we are trained to believe in the assumption that a small group of individuals do have the power or the right to give or take away these universal rights from another, because we believe that they somehow have special powers to solve society’s problems. But has the political machine really created a better world? The personality of a group of individuals in this case, the politicians, determine the personality of the political machine, globally.

Animal-Farm-001

The reality of a political machine as we know it today, became possible when the individuals who created this system had personalities motivated by fear, greed and pain. That is why this machine has a chain of command. Top to bottom, there for not based on equality. Titles and words like: First lady, the honorable, the authorities…. Are very common. In order for inequality to function, force and submission are necessary. And where there is force and submission, sooner or later… there is conflict and destruction. This is not strange for this political machine, because how can we expect love from a machine built on pain and fear?

077973c5d09507a2456551557e87dbca-d6uc0qv

I talk about tax… because money is power ….and if we keep giving away our power simply because we believe that government has the right to force tax out of us… no matter what the situation…this political machine will stay alive, and we will never experience our universal rights to the full extent. Freedom of speech is not possible without the art of understanding. And as long as we do not focus on turning our fear and pain into love, we will not be able to understand each other. We will not be able to see and trust the beauty of who we really are. Because pain and fear are our masters, and Force…. their instrument.

Only when we understand that we do not have the right to force one another…. only then…we can coexist, only then we can all prosper and live in peace. We seem to forget that man was here first, then the machine. So, a change is possible.

In order for this change to happen we have to reexamine and reevaluate our perspective on love, educate ourselves on loving ourselves and each other. We have mastered the science of technology but not yet the mystery of love. We can send rockets to the moon but when it comes down to loving ourselves and one another, we are like lost puppies. For example, look at the simple thing as love between 2 lovers. It starts off so pure, so beautiful….give it enough time and it can become something gruesome and dangerous.

So… what do we know about love? What have we been teaching all these centuries? Is our perception of love really based …on love? I think it’s time for us to really study the true meaning of love, Self-respect, respect, Freedom/free will, independence, and equality. What is my place in society? Again… Is it logical that others can decide my life and freedom for me just by writing down a few words … and on what grounds?

In conclusion, we should not be asking: “What are my universal rights under government?” We should understand … and we should believe in the following statement: “my universal rights above government are all the rights derived from my universal freedom.”

Ask yourselves the following questions:

Are pain and fear the dominant factors in your everyday life?
Are your universal rights really yours right now?
Are you your own master?
Are you truly … free?

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Ego, Angst en vrijheid

Ego, de energie die functioneert vanuit de overtuiging van schaarste of gebrek.  Angst is een van de meest gevaarlijke energetische instrumenten van ego. Angst is in staat de mens tot verschillende zaken te bewegen en wanneer “iets”  in staat is de mens zodanig te bewegen tot een doen of nalaten, vooral wanneer de persoon het niet uit vrije wil doet, heeft de persoon een meester. De persoon is dus een mentale slaaf.

a-master-chooses-a-slave-obeys

De volgende effecten van angst kunnen zijn:

Haat 

hate_at_first_sight_by_caitlintheemo-d4vvodq

Dit leidt tot afzondering en geweld naar anderen toe.

Depressie

man-416473_640

Dit leidt tot geen zin hebben in het leven , omdat men vaak angstig is voor het leven in het geheel  of voor de toekomst, of voor mensen. Men raakt vaak depressief omdat men het gevoel heeft het leven, de toekomst of de mensen niet aan te kunnen, en geeft op.

Zelfverachting:

Insecure_Face_2

Doordat men zich onderworpen voelt aan de gedachten en/of meningen van anderen, durft men vaak niet achter hetgeen te staan waarin men gelooft. Men wordt immobiel, er is geen durf om de eigen mening te ventileren, men is gevoelig voor manipulatie en intimidatie …. men laat over zich lopen, en “praat maar mee”, omdat dan daardoor de acceptatie door anderen een mogelijkheid wordt. Dit kan op zowel prive of zakelijk terrein. Men durft niet voor hun eigen recht op te komen.

These-29-Clever-Drawings-Will-Make-You-Question-Everything-Wrong-With-The-World-15-209x300

Immobiliteit kan ook leiden tot het “Beste stuurlui” syndroom:

Men durft vaak ook niet zelf een bepaalde verandering teweeg te brengen, legt zich erbij neer en na een bepaalde tijd wordt de situatie tegen een mogelijke verandering niet alleen verdedigd, maar men gaat ook in de aanval omdat anderen wel werken aan de verandering. De slaaf beschermt zijn meester, en durft zijn eigen vrijheid niet tegemoet te gaan.

SlaveMaster

Dominantie en manipulatie:

Men wil anderen overheersen, omdat men in staat is te niet geloven in de mogelijkheid dat anderen oprecht van de dominante persoon kunnen houden of die kunnen accepteren. Controle wordt een noodzaak, al voelt de dominerende persoon aan dat de liefde of acceptatie “onderdrukt en/of geforceerd” is, geniet het controleren prioriteit boven het vrijlaten van de persoon.

1414338830_1934397449

Dit dominant gedrag uit zich meestal in de politiek door personen die zichzelf beschouwen als heersers. Deze schromen niet om instrumenten van wetgeving in het leven te roepen om hun wil door te drukken. Manipulatie wordt in dit geval ook zonder terughoudendheid toegepast.

In de liefde kan er ook sprake van zijn van dominantie en manipulatie. De behoefte en noodzaak om steeds te moeten weten waar de partner zich ophoudt, en met wie en waarom is een op dat moment, onoverwinnelijke drang.  Controle is noodzaak, want hoe zal men anders echte liefde kunnen ervaren of realiseren?

Le_Rêve_d'un_flagellant_by_George_Topfer

Het is jammer, omdat wij als mensen vaak niet beseffen hoe sterk we zijn, en dat we door onze angsten te overwinnen een heel andere omgeving kunnen realiseren voor onszelf en anderen.

Uiteraard is er veel meer te zeggen over dit onderwerp, maar ik zal afsluiten  met  de overtuiging dat angst uiteindelijk niets anders is dan een redenering van het verstand, gebaseerd op ervaringen van de angstvallige zelf of ervaringen van anderen, gecombineerd met          de emotie van pijn. Angst is het in gedachten aannemen van de mogelijkheid van een bepaalde uitkomst, het is dus geen feit of realiteit. En wanneer een uitkomst nog geen feit of realiteit is, is men indirect aan het geloven in een leugen. Conclusie, angst is leugen.

8742707669_49ffbc0673_b

Wanneer we in staat zijn de leugen in te zien, zijn we vrij….

free-logo-583fa